Zmiana ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Mecz

W czwartek (26 listopada) weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1707). Nowe przepisy wprowadzają zmiany w regulacjach określonych ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym imprez sportowych, a przede wszystkim meczów piłki nożnej.

 

Według nowych przepisów obowiązek opracowania regulaminu obiektu na którym odbywać się będzie impreza masowa ciąży na właścicielu lub podmiocie zarządzającym obiektem, a nie organizatorze imprezy. Na organizatorze ciąży natomiast obowiązek opracowania regulaminu imprezy masowej oraz udostępnienie obu regulaminów, zawierających warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych, uczestnikom imprezy masowej.

 

Organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia powinien wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, dołączając do niego opinie Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego lub Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego. Do wniosku organizator jest zobowiązany dołączyć także dokumenty potwierdzające powiadomienie o imprezie właściwego miejscowo Komendanta Oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej oraz komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin ten może być skrócony do 14 dni. Dotyczy to w szczególności przypadków gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu, określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu (sala kinowa, hala sportowa, itp.).

 

Ustawodawca skrócił do 30 z 60 dni, okres przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej przez organizatora, niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań. Po upływie 30 dni organizator imprezy ma obowiązek komisyjnie je zniszczyć.

 

Warto także zwrócić uwagę na to, że nowe przepisy osobom pełniącym podczas imprezy masowej obowiązki służby porządkowej lub służby informacyjnej, nadają status funkcjonariuszy publicznych co m.in. oznacza, że ten kto dopuszcza się czynnej napaści na nich w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 5 lat.

 

Nowe przepisy ograniczają do trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych piłki nożnej mężczyzn tj. Ekstraklasy, I Ligi i II Ligi oraz meczów międzynarodowych rozgrywanych przez zespoły uczestniczące w rozgrywkach tych klas, obowiązek posiadania przez kluby piłkarskie, elektronicznych systemów identyfikacyjnych, wyposażonych w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji o osobach wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, zobowiązanych do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z wydanym orzeczeniem sądowym, wobec których został wydany zakaz zagraniczny oraz osób wobec których został wydany zakaz klubowy.

 

Niezależnie od powyższych systemów w klubach piłkarskich ekstraklasy, pierwszej i drugiej ligi, wprowadzono obowiązek prowadzenia centralnego systemu identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach ekstraklasy oraz centralnego systemu identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w pierwszej i drugiej lidze piłkarskiej mężczyzn. Administratorami danych zgromadzonych w systemach będą związki piłkarskie prowadzące rozgrywki w danej lidze.

 

Na podstawie nowych przepisów organizator meczu piłki nożnej może udostępnić jego uczestnikom miejsca stojące pod warunkiem, że:

– liczba udostępnionych miejsc stojących nie przekroczy 25% ogólnej liczby miejsc na stadionie, ustalonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,

– jedno miejsce siedzące może zostać przekształcone wyłącznie w jedno miejsce stojące, z zachowaniem możliwości przywrócenia stanu poprzedniego,

– organizator meczu piłki nożnej ma możliwości udostępnienia miejsc stojących dla kibiców drużyny gospodarzy i drużyny gości w proporcji 4:1, zapewniając, że udostępnione miejsca stojące, przewidziane dla obydwu grup kibiców, pozostaną od siebie odseparowane w sposób minimalizujący możliwość wywołania zagrożenia bezpieczeństwa na meczu piłki nożnej.

 

Istotna zmiana jaką wprowadzają nowe przepisy polega także na tym, że projekty budowlane stadionów podlegają obecnie uzgodnieniom z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Policji, właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwym związkiem sportowym pod kątem gwarancji bezpieczeństwa osób uczestniczących w meczach piłki nożnej. Projekty te podlegają dodatkowym uzgodnieniom dotyczącym zachowania zasad bezpieczeństwa z właściwym związkiem sportowym w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury służącej zapełnianiu stadionu przez osoby uczestniczące w meczach piłki nożnej, udogodnieniom w zakresie obsługi osób uczestniczących w meczach piłki nożnej oraz przeprowadzaniu transmisji telewizyjnych z meczów piłki nożnej.

 

Można chyba powiedzieć, że potrzeba nowelizacji przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych podyktowana została przede wszystkim tym co dzieje się na imprezach sportowych, a szczególnie podczas meczów piłkarskich.

 

Ustawa z 11 września br. wprowadza też szereg zmian w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, dotyczących skutków naruszania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=1199

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.