Umowy zlecenia po nowemu

W dniu 23 października 2014 r. Sejm uchwalił  ustawę o zmianie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm), a 10 grudnia 2014 r.  Prezydent RP Bronisław Komorowski ją podpisał. Nowelizacja została opublikowana w Dz.U. z 2014 r. pod poz. 1831. Niniejszą ustawą zmienione zostały także; ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Tak naprawdę to powyższa nowelizacja dotyczy zmiany zasad naliczania składek ubezpieczeniowych od umów zleceń osób zatrudnianych na ich podstawie, osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników oraz członków rad nadzorczych.

Nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia członków rad nadzorczych, rolników i ich domowników weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Dla pozostałych ustawodawca przewidział wydłużony okres vacatio legis i zdecydował, że wejdą one w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Obowiązek naliczania składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń członków rad nadzorczych (dotychczas zwolnione z tego obowiązku), za pełnienie tej funkcji powstaje obecnie bez względu na posiadane przez członków tych rad innych tytułów do ubezpieczeń czy pobieranie emerytury lub renty. Składki emerytalno-rentowe będą mieli naliczane od przychodu uzyskiwanego z tytułu pełnienia funkcji w radzie.

Jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalność rolniczą to zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zawiera uregulowania dotyczące łączenia ubezpieczenia społecznego rolników i wykonywania umowy zlecenia oraz uczestnictwa w radzie nadzorczej. Nowe przepisy zapewniają możliwość pozostawania w ubezpieczeniu społecznym rolników (rolników i domowników) równolegle do ubezpieczenia społecznego w systemie powszechnym, z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub uczestnictwa w radzie nadzorczej, jeżeli dochód z tego tytułu nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia. Podobnie jak w systemie ubezpieczenia powszechnego, zmiana idzie w stronę stosowania jednego tytułu ubezpieczenia.

Przepisy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadzają zasadę kumulacji tytułów do ubezpieczenia społecznego tak, aby podstawa naliczania składek była równa co najmniej płacy minimalnej. Oznacza to, że zleceniobiorca wykonujący kilka lub kilkanaście zleceń będzie odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne od wszystkich umów, których suma wynagrodzeń wyniesie minimum wysokość płacy minimalnej. Dotychczas jest tak, że składki obowiązkowo odprowadzane są tylko od jednej umowy i to najczęściej od tej o najniższym wynagrodzeniu.

Nowe uregulowania dotyczyć będą także przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność   krócej niż 24 miesiące i dorabiają dzięki zleceniom. Ich także będzie dotyczyć zasada kumulacji tytułów do ubezpieczenia i podstawy na poziomie minimum płacy minimalnej. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla tych osób wynosi 30% płacy minimalnej. To oznacza, że kiedy nowe przepisy wejdą w życie, będą musieli płacić składki od przyjętych zleceń do chwili, kiedy ich łączna wartość przekroczy wysokość płacy minimalnej i dopiero wtedy zostanie spełniony ustawowy wymóg osiągnięcia podstawy wymiaru składek.

Uchwalone zmiany nie dotyczą dotychczasowej zasady  dobrowolności składki na ubezpieczenie chorobowe oraz zasady obowiązku naliczania i odprowadzania składki na ubezpieczenie chorobowe, a także składek na FP i FGŚP.

Za nim nowe przepisy wejdą w życie (01.01.2016 r.) składki z tytułu ubezpieczenia w ramach umów zlecenia płacone są na zasadach dotychczasowych co oznacza, że: 1/.  osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a  jeżeli praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę, to przyjmujący zlecenie podlega także obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu, 2/.  ubezpieczenie chorobowe dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia jest dobrowolne, 3/. osoba wykonująca jednocześnie dwie lub więcej umów zlecenia ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jedynie z tytułu jednej z tych umów, dowolnie wybranej. Z tytułu pozostałych umów ubezpieczenia te są dobrowolne, 4/. emeryt lub rencista, który podejmie pracę na podstawie umowy zlecenia, opłaca składki na takich samych zasadach, jak osoba, która utrzymuje się wyłącznie z umowy zlecenia. W przypadku, gdy emeryt lub rencista wykonuje dwa zlecenia lub więcej, wtedy obowiązkowe są ubezpieczenia z jednej, wybranej umowy. W przypadku pozostałych umów ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, a obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna,  5/. jeżeli emeryt lub rencista jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i jednocześnie zawiera umowę zlecenia z innym podmiotem, to z umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, a dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 6/.  osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę. Jeżeli taka osoba jednocześnie podejmie w innej firmie pracę na podstawie umowy zlecenia, to z racji wykonywania tej umowy nie musi już odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W takim przypadku składki te mają charakter dobrowolny. Obowiązkowa jest wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne, 7/. jeżeli pracownik wykonuje dodatkowo umowę-zlecenie zawartą z własnym pracodawcą, to z tytułu wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę, tj. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. Również osoby, które w ramach umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy, podlegają z tytułu umowy zlecenia ubezpieczeniom społecznym tak jak z umowy o pracę.

Przy omawianiu zasad naliczania składek ubezpieczeniowych i innych od  umów zlecenia warto przypomnieć, że w świetle obowiązującego prawa,  przychody osób pochodzące wyłącznie z umowy o dzieło, nie skutkują obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Obowiązek taki powstaje tylko wtedy, gdy umowa o dzieło została zawarta z tym samym pracodawcą, z którym wykonawcę wiąże umowa o pracę. Nowelizacja została pozytywnie przyjęta przez zleceniobiorców i związki pracownicze, krytycznie przez pracodawców.

Według autorów nowych regulacji skutkiem finansowym ustawy mają być dodatkowe wpływy do ZUS w wysokości 650 mln zł, z tego 350 mln zł to dochody z tytułu ubezpieczenia członków rad nadzorczych.
 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=121

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.