Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Wybrano nowe-stare władze

W niedzielę 8 marca br. w sali narad Domu Nauczyciela odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” podczas,  którego dokonano podsumowania działalności stowarzyszenia w okresie ostatniej kadencji, czyli w latach 2016 – 2020 oraz wybrano nowe władze na nową, czteroletnią kadencję.

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się od wręczenia kwiatów i złożenia życzeń członkiniom stowarzyszenia z okazji „Dnia Kobiet” co uczyniłem z wielką przyjemnością i satysfakcją oraz prezentacją twórczości Aurelii Sułkowskiej w jej osobistym wykonaniu.

Podstawą do oceny działalności stowarzyszenia w okresie ostatniej kadencji było sprawozdanie zarządu, z którym zapoznał prezes zarządu oraz bilans i rachunek wyników za 2019 r., z którymi zapoznał skarbnik stowarzyszenia.

Z przedstawionego sprawozdania oraz bilansu wynika, że działalność stowarzyszenia w okresie minionej kadencji tj. w latach 2016 – 2020 finansowana była przychodami własnymi, tj. składkami członkowskimi, odpisami 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych, darowiznami, dotacjami pozyskiwanymi na realizację zadań publicznych, rozpisywanymi w ofercie publicznej oraz przychodami finansowymi (odsetki bankowe) i innymi przychodami (PFRON).

W okresie tym ogółem w latach 2016, 2017, 2018 i 2019 przychody stowarzyszenia zamknęły się kwotą – 705.966,37 zł., a nową kadencję stowarzyszenie rozpoczęło stanem środków na kontach bankowych na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 58.517,81 zł.

 Na w/w kwotę przychodów uzyskaną w okresie sprawozdawczym złożyły się przychody:

  • ze składek członkowskich w kwocie – 635,00 zł.
  • przychody z tytułu darowizn w kwocie – 183.685,00 zł.
  • przychody z tytułu 1 % w kwocie – 145.112,41 zł.
  • przychody z tytułu refundacji z PFRON  w kwocie – 39.814,22 zł.
  • przychody z działalności statutowej (dotacji na realizację zadań publicznych powierzanych stowarzyszeniu, przede wszystkim przez MON) w kwocie – 335.440,00 zł.
  • przychody finansowe (za lokaty bankowe) w kwocie – 1.279,74 zł.

W zdecydowanej większości tj. w kwocie – 628.357,09 zł., a więc w wysokości 89,00 % środki te zostały przeznaczone na finansowanie wprost działalności statutowej stowarzyszenia, w tym na pomoc dla osób dotkniętych trudną sytuacją życiową spowodowaną  nagłym zdarzeniem (pożar, wypadek), zdarzeniem chorobowym lub niepełnosprawnością wrodzoną (w większości stałych beneficjentów stowarzyszenia).

Koszty obsługi realizowanych zadań statutowych, w tym obsługi finansowej naszych beneficjentów oraz koszty administracyjne i osobowe związane z prowadzeniem biura stowarzyszenia, a w szczególności prowadzenia księgowości stowarzyszenia wyniosły w okresie czterech lat kadencji – 53.095,36 zł., a więc zaledwie 7,52 % przychodów, przy czym w wysokości 39.814,22 zł. tj. w 75,00 % zostały zrefundowane przez PFRON (od m-ca lutego 2018 r. ze wsparcia tego stowarzyszenie już nie korzysta).

Koszty obsługi finansowej działalności stowarzyszenia przez banki zamknęły się kwotą – 1.269,19 zł. tj. o 10,55 zł. niższą od kwoty przychodów finansowych.

Ogółem w okresie minionej kadencji stowarzyszenie m.in. na w/w cele wydatkowało kwotę –  685.992,34 zł. tj. ponad 97,00 % środków w tym okresie pozyskanych na działalność.

Plan działalności oraz preliminarz przychodów i wydatków na 2019 r. zakładały przychody w wysokości 45.256,00 zł. plus 57.106,80 zł. środków pozostałych na koniec 2018 r. a zamknęły się w kwocie 249.237,40 zł. co oznacza, że w 2019 r. stowarzyszenie miało do dyspozycji kwotę 306.344,20 zł., a plan przychodów został zrealizowany w 550,73 %. Najwięcej środków w 2019 r. stowarzyszenie pozyskało z tytułu 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych – 39.249,10 zł., z dotacji na realizację zadań publicznych – 144.800,00 zł. oraz z darowizn – 61.174,40 zł.

Na działalność statutową w 2019 r. stowarzyszenie wydało 234.091,45 zł., z czego większość tych środków skierowana została na finansowanie pomocy osobom i rodzinom osób będących w trudnej sytuacji spowodowanej przemocą, wypadkiem, innym nagłym zdarzeniem lub chorobą, na organizację XXIV Festiwalu PPiR WP, na sfinansowanie ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie oraz obchodów 70-lecia istnienia Komendy Powiatowej Straży, na włączenie się w organizację Święta Pułku i obchody rocznicowe organizowane przez Środowisko 27 WDP AK oraz na inicjatywę związaną z obchodami 590-lecia powiatu hrubieszowskiego i organizację uroczystego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z okazji 18-tej rocznicy jego powstania.

Ogólny wynik finansowy za 2019 rok zamknął się wartością dodatnią w wysokości 1.410,71 zł.

Wszystkie zobowiązania stowarzyszenia za 2019 r. zostały zrealizowane, a stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2019 r. na kontach bankowych wynosił 58.517,51 zł.

Na wniosek komisji rewizyjnej zarząd stowarzyszenia otrzymał absolutorium za okres kadencji 2016 – 2020 oraz za 2019 rok.

Walne Zgromadzenie Członków wybrało władze stowarzyszenia na nową kadencję (prezesa, zarząd i komisję wyborczą), niestety są to władze w „nowym- starym” składzie, co uważam za sytuację niedobrą. Przede wszystkim, że mnie z powodu braku chętnych przypadło pełnić nadal funkcję prezesa, którą sprawuję już od 18-stu lat.

O wiele, wiele lat za długo !

Aby uniknąć kryzysu w stowarzyszeniu, co by zagrażało realizacji jego zadań statutowych, zgodziłem się warunkowo pełnić nadal tę funkcję z opcją, że nie może to być okres całej kadencji.

Ostatecznie do władz stowarzyszenia wybrani zostali:

  • zarząd: Zdzisław Kosakowski – członek i prezes zarządu oraz Bogusława Dragan-Szkodzińska, Marek Bartkowiak i Krzysztof Bartosiewicz (ich funkcje w zarządzie zostaną określone na pierwszym, możliwym ze względu na korona wirusa posiedzeniu zarządu),
  • komisja rewizyjna: Barbara Hudoba-Szambara – przewodnicząca komisji oraz Zbigniew Dolecki i Jan Piądło – członkowie.

Walne Zgromadzenie przyjęło ponadto kierunki działalności stowarzyszenia na okres kadencji 2020 – 2024 oraz plan przychodów i rozchodów stowarzyszenia na 2020 rok.

fot. Marcin Kosakowski

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=13627

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.