Co będzie po odwołaniu starosty hrubieszowskiego w świetle ustawy o samorządzie powiatowym ?

We wpisie z 11 czerwca br. zapowiedziałem, że w kolejnym odniosę się do tego co będzie gdyby starosta został odwołany przez radę ? Zainteresowanie całkowicie uzasadnione ponieważ w działalności samorządu powiatowego nie może być próżni w systemie jego zarządzania, tym bardziej, że zgodnie z art. 31 ust. 4 tejże ustawy odwołanie starosty jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu powiatu.  Sytuację taką ustawodawca przewidział i dość dokładnie ją opisał w ustawie o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r.

Otóż zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, odwołany zarząd powiatu pełni dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu przez radę powiatu. Może to nastąpić na sesji na której dochodzi do odwołania starosty i zarządu, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania.

W pierwszej kolejności bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym, rada powiatu wybiera starostę, a następnie  na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady wybiera w głosowaniu tajnym wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu.

Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania poprzedniego zarządu, z mocy prawa ulega rozwiązaniu. Informację o rozwiązaniu rady powiatu wojewoda podaje niezwłocznie do wiadomości mieszkańcom powiatu w sposób zwyczajowo przyjęty na jego obszarze oraz ogłasza w formie obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Po rozwiązaniu rady powiatu przeprowadza się wybory przedterminowe, a do czasu wyboru zarządu przez nową radę Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów powiatu.

Jeżeli rada powiatu, wybrana w wyniku wyborów przedterminowych nie dokona wyboru zarządu w terminie 3 miesięcy, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Ponownych wyborów przedterminowych już się nie przeprowadza, a kompetencje rady i zarządu powiatu przejmuje komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Komisarz rządowy swoje obowiązki pełni do dnia wyborów rady i zarządu powiatu na kolejną kadencję.

Należy tylko mieć nadzieję, że scenariusz taki nie będzie naszym udziałem.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14094

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.