XXII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 30 czerwca 2020 r. na godz. 9 00  zwołana została XXII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie. Obrady rady odbywać się będą w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34. Zaproponowany przez przewodniczącego rady projekt porządku obrad jest bardzo bogaty i zawiera aż 31 punktów, w tym m.in. dotyczące debaty nad raportem o stanie powiatu hrubieszowskiego i rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zarządu powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok oraz udzieleniem zarządowi wotum zaufania i absolutorium  za 2019 r. z tytułu wykonania budżetu.

Szczegółowy, proponowany porządek obrad rady wraz z projektami uchwał i stosownymi materiałami zamieszczony został na stronie internetowej starostwa powiatowego, czytaj TUTAJ

Wydawałoby się, że wszystko jest w porządku gdyby nie to, że niektórzy radni zauważyli brak w proponowanym porządku obrad punktu „wnioski i oświadczenia obywatelskie”, który był zamieszczany w porządku obrad poprzednich sesji.

Tak też było na sesji ostatniej, na której to doszło do zmian we władzach powiatu, zwanych w mediach „przewrotem”.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że zgodnie z § 23 ust. 7 pkt. 2 statutu powiatu hrubieszowskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/91/2019  Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 18 września 2019 r. „Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności” m.in. także punkt „wnioski i oświadczenia obywatelskie”.

Radni podnoszący tę kwestię podejrzewają, że jest to działanie zamierzone, które ma uniemożliwić zainteresowanym mieszkańcom powiatu zabranie głosu podczas sesji w takiej właśnie formie.

Istnieje też możliwość, że początkujący przewodniczący rady, który sesję  zwołuje pierwszy raz popełnił błąd i nieświadomie naruszył postanowienia statutu, będące przepisami prawa miejscowego i winne być bezwzględnie przestrzegane.

Można to naprawić na sesji bowiem zgodnie z § 23ust. 6 pkt. 1, 2 i 3 po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący rady przedstawia porządek obrad, a  z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych albo zarząd powiatu. Wniosek taki podlega przegłosowaniu.

Odrzucenie takiego wniosku oznaczałoby naruszenie przez radę powiatu przepisów statutu.

Nieprzestrzeganie przez radę powiatu przepisów prawa to już jednak inna „bajka” ze skutkami opisanymi w ustawie o samorządzie powiatowym.

Może kiedyś nadarzy się okazja aby coś na ten temat napisać.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14133

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.