Zostałem skarcony za zgłoszenie wniosku na piatkowej sesji rady powiatu

Na piątkowej (25.09.2020 r.) sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie zostałem skarcony przez radnego Pawła Augustynka (PSL) za to, że pod adresem starosty zgłosiłem wniosek aby zainteresowała służby nadzoru budowlanego stanem technicznym budynku byłego hotelu w Przewodowie, należącego wcześniej do Kombinatu PGR Przewodów, a obecnie stanowiącego własność osoby zagranicznej, która nabyła kilka tysięcy hektarów wraz z budynkami po upadłym kombinacie.

Budynek byłego hotelu, w którym mieściła się także kuchnia i stołówka zakładowa jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie Biblioteka Publiczna w Przewodowie, prowadzonym przez Gminę Dołhobyczów i ze względu na zły stan techniczny stanowi zagrożenie dla gromadzących się tam osób, a szczególnie dzieci i młodzieży w tym osób działających przy bibliotece w:

– zespole śpiewaczym „ POGRANICZE ”

– Klubie Seniora „ RELAX ”

– teatrzyku dziecięcym „ URWIS ”

– grupie kabaretowo – teatralnej „ RELAX ”.

Według osób z którymi w Przewodowie rozmawiałem, obecny właściciel tego obiektu odmawia jego rozbiórki.

Zdaniem radnego Augustynka sprawą tą powinienem zainteresować wójta gminy ponieważ to on odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców gminy, a nie starosta powiatu.

Otóż szanowny panie radny Augustynek.

Już drugą kadencję jest pan radnym Rady Powiatu, a obecnie nawet członkiem zarządu powiatu i powinien pan znać zakres zadań samorządu powiatowego oraz zadania i kompetencje starosty powiatu.

A rzecz ma się następująco.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 11 i 15 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz zapewnia wykonywanie określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Art. 33a ust. 1i 2 tejże ustawy stanowi, że  kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych, a mianowicie komend i inspektoratów, które stanowią aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, które może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej.

Przepisy art. 33b stanowią natomiast, że  starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu oraz jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży stanowią powiatową administrację zespoloną.

Pani Starosta była właściwym adresatem mojego wniosku bowiem zgodnie z regulacją zawartą w art. 34ust. 2 i 3 jest ona nie tylko kierownikiem starostwa powiatowego ale także zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

2) zatwierdza programy ich działania,

3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,

4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,

5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Natomiast z informacji zawartej w Biuletynie Informacyjnym Publicznej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie wynika, że w przypadku naszego powiatu do powiatowych służb, inspekcji i straży należą:

– Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie,

– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie,

– Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie,

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hrubieszowie oraz

– Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie, właściwy do rozpoznania sprawy będącej przedmiotem zgłaszanego wniosku.

 Z powyższego wynika, że właściwie wskazałem adresata mojego wniosku ale w związku z tym, że nie otrzymałem odpowiedzi na sesji czy pani starosta nada mojemu wnioskowi przepisany prawem bieg, powtórzę go w formie interpelacji na piśmie (patrz w zakładce „Interpelacje”).

Jeżeli chodzi o samorząd szczebla gminnego to zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego z tym, że wójt gminy nie posiada żadnych kompetencji z zakresu nadzoru budowlanego ani przełożenia służbowego na powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

I to by było na tyle. W tej sprawie.

Zdjęcie obiektu Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie Biblioteka Publiczna w Przewodowie pochodzi z galerii BP w Przewodowie na stronie dolhobyczów.naszgok.pl. Budynek byłego hotelu znajduje się po lewej stronie parkingu za widocznym na zdjęciu drzewostanem (zdjęcie budynku hotelu tylko do wykorzystania służbowego).

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14623

1 komentarz

    • Sławek on 30 września, 2020 at 9:54 am
    • Odpowiedz

    Brawo Panie Zdzisławie. Nikt nie ma prawa Pana „karcić”. Proszę się nie przejmować i robić swoje dla dobra mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.