Wicestarosta Kata doszedł do wniosku, że interpelacja już nie jest interpelacją, a wnioski radny powinien załatwiać sam i nie zawracać głowy starostom

Pismem AB.673.1.11.2020 z 22 października 2020 r. podpisanym przez pana Marka Katę Wicestarostę Hrubieszowskiego, stanowiącego odpowiedź na moją korespondencję z 7 października br., w której wyraziłem niezadowolenie ze sposobu załatwienia mojej interpelacji z 27 września br. w sprawie zainteresowania złym stanem technicznym budynku byłego hotelu w Przewodowie, zagrażającym bezpieczeństwu ludzi, zostałem poinformowany, że:

  • moja interpelacja już interpelacją nie jest, chociaż wcześniej pod datą 28 września br. została zarejestrowana jako interpelacja wraz z odpowiedzią (podpisana także przez Wicestarostę Marka Katę) w BIP Starostwa, ponieważ „nie stanowi sprawy o istotnym znaczeniu dla powiatu”, a
  • „wniosek o przeprowadzenie kontroli proszę skierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie jako właściwego organu nadzoru budowlanego na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 t.j. z późn.zm.), cytat z w/w pisma. Pełna treść pisma w zakładce menu „Interpelacje”, czytaj TUTAJ

Jeżeli chodzi o kwestię pierwszą to w pewnym sensie z panem wicestarostą zgadzam się i dlatego na sesji w dniu 25 września 2020 r. problem ten w formie wniosku, a nawet bardziej prośby, zgłosiłem pod adresem pani starosty.

Czym to się skończyło opisałem we wpisie na blogu „Zostałem skarcony za zgłoszenie wniosku na piątkowej sesji rady powiatu” z 27 września br., czytaj TUTAJ oraz w interpelacji z 27 września br., czytaj TUTAJ

Po przeczytaniu wypowiedzi Grzegorza Drewnika Wójta gm. Dołhobyczów w artykule Mariusza Parola „Ruina to nie temat dla starosty” w wydaniu „Kroniki Tygodnia” z 13 października br., który powiedział, że „-Budynek dawnego hotelu straszy swoim wyglądem, ale nie słyszałem, żeby komuś stało się coś złego z powodu jego stanu technicznego. Podobnych straszydeł budowlanych jest znacznie więcej na popegeerowskich obszarach”, mam wątpliwości czy zgłoszony problem nie mieści się w definicji interpelacji.

Rzeczywiście obiektów po dawnych PGR w podobnym stanie technicznym można spotkać jeszcze wiele i są one rozsiane po terenie całego naszego powiatu, a to już może wyczerpywać pojęcia „istotnego znaczenia dla powiatu” z różnych powodów, enumeratywnie opisanych w ustawie prawo budowlane, m.in. w art. 66 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4.

Jeżeli chodzi o kwestię drugą, do której odniósł się pan wicestarosta w piśmie z 22 października br. to nie można moim zdaniem określić tego – posługując się popularnym powiedzeniem – jak „trafieniem kulą w płot” oraz przykładem na nieznajomość przepisów zarówno prawa budowlanego jak i prawa samorządowego, a to dlatego, że:

  • art. 63 prawa budowlanego dotyczy zupełnie innych kwestii od podnoszonych we wniosku czy interpelacji (bez względu jak byśmy tę kwestię  interpretowali i kwalifikowali), a  ponadto ust. 3 tego         artykułu nie obowiązuje już od kilku lat bowiem został uchylony ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 r. poz. 1200),
  • art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 920) stanowi, że „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców”.

Z przepisu tego wynika wprost, że przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia, a organami tymi zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym są wyłącznie rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 pkt. 1 i 2). Odsyłanie mnie z moim wnioskiem (interpelacją) do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest ewidentnym naruszeniem przepisów tejże ustawy, a brak reakcji na zgłaszane przez radnego postulaty mieszkańców może być uznane za bezczynność organu pod adresem którego są zgłaszane (jeżeli przyjmiemy, że sprawa ta winna być zgłoszona w formie wniosku to kłaniają sie wówczas także przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Jest to tak samo oczywiste jak to, że interpelacje i zapytania kieruje się do starosty (art. 21 ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym).

Przy okazji odpowiedzi na pismo pana wicestarosty pozwalam sobie ponadto zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego (art. 81 ust. 1 pkt. 1 lit. b) do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej, której zadania w powiecie realizuje Starosta oraz nadzoru budowlanego, którego zadania w powiecie wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (art. 80 ust. 2 pkt. 1 prawa budowlanego) należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności m.in. „warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych.

 Istotnym jest także przepis art. 81. ust. 4, który stanowi, że „Organy administracji architektoniczno-budowlanej i  nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego”.

Są to więc zadania, których realizację zgodnie z regulaminem organizacyjnym starostwa (§ 21 ust. 2 pkt. 1) nadzoruje wicestarosta Marek Kata i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność.

Pismo do Pani Starosty stanowiące odpowiedź na korespondencję wicestarosty z 22 października br. zamieściłem w zakładce menu „Interpelacje” TUTAJ

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14780

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.