Zarząd nie zgodził się na zmianę porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu

Porządek obrad sesji Rady Powiatu zwoływanej na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. na wniosek zarządu powiatu lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady może ulec zmianie z tym, że zgodnie z art. 15 ust.8 przywołanej wyżej ustawy muszą na to zgodzić się wnioskodawcy, a rada powiatu przegłosuje propozycję zmiany bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Jak wiemy sesja XXVI, która odbyła się wczoraj została zwołana na wniosek zarządu powiatu, a o rozszerzenie jej porządku obrad zawnioskował radny Michał Miścior, proponując przyjęcie stanowiska potępiającego wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmiany ustawy aborcyjnej oraz popierającego protesty kobiet w tej sprawie.

Skutkiem złożenia tego wniosku był sprzeciw Pani Anety Karpiuk Starosty Hrubieszowskiego oraz głosy niektórych radnych o dostarczenie protokołu z posiedzenia zarządu na którym podejmowano decyzję o wystąpienie z wnioskiem o zwołanie sesji.

Nie chcę się angażować w szczegółowy opis przebiegu tej części obrad rady (nie uczestniczyłem w sesji ze względu na koronawirusa, ale oglądałem transmisję online z jej przebiegu) ponieważ jest to zadaniem innych osób.

W każdym razie sprawa zakończyła się tak, jak można było przewidzieć. Protokołu z posiedzenia zarządu radnym nie udostępniono ponieważ wg informacji Pani Starosty nie został jeszcze sporządzony, a zarząd po krótkim posiedzeniu głosami 3: 2 nie wyraził zgody na zmianę porządku obrad.

Uwagi do porządku obrad rady zaproponowanego przez zarząd powiatu na dwa dni przed sesją zgłaszali mi niektórzy radni. Rzecz dotyczyła przede wszystkim braku w proponowanym porządku punktu „Wnioski i oświadczenia radnych”, który według § 23 ust. 7 pkt. 6 statutu powiatu powinien się znaleźć w porządku obrad każdej sesji.

Kierując się przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, które są przepisami rangi wyższej niż przepisy statutu pozwoliłem sobie na niezgodzenie się z takim stanowiskiem. Tym bardziej, że § 23 ust. 7 pkt. 1, 2, 3 i 5 w sposób identyczny traktuje, że porządek obrad sesji powinien zawierać także:

  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  • wnioski i oświadczenia obywatelskie,
  • sprawozdanie starosty z wykonania uchwał rady oraz informację z działalności zarządu między sesjami oraz
  • interpelacje i zapytania radnych,

na brak których moi rozmówcy nie zwrócili uwagi.

Zajmując powyższe stanowisko wcale to nie oznacza, że nie miałem uwag co do sposobu zwołania XXVI sesji Rady Powiatu. Nie chciałem jednak publicznie je wyrażać aby nie wprowadzać zamieszania i perturbacji w odbyciu sesji, tym bardziej, że część zaproponowanych w porządku obrad tematów wymagało rozpatrzenia i podjęcia decyzji do końca listopada.

Moim zdaniem przede wszystkim wniosek o zwołanie sesji został złożony przez organ do tego nieuprawniony. Dokument (pismo BRZ.0021.11.2020 z 19.11.2020 r.) dostarczony radnym w sprawie zwołania sesji jest dokumentem Starostwa Powiatowego, podpisanym przez Panią Anetę Karpiuk jako Starostę Hrubieszowskiego.

Gdy tymczasem wniosek taki powinien być podjęty w formie uchwały zarządu powiatu, podpisanej przez członków zarządu i za pismem Pani Starosty jako Przewodniczącej Zarządu Powiatu przekazany Przewodniczącemu Rady.

Wynika to z faktu, że zarówno organ stanowiący i kontrolny powiatu jakim jest rada powiatu jak i organ wykonawczy powiatu jakim jest zarząd powiatu, swoje decyzje wyrażają w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady lub zarządu, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy o samorządzie powiatowym stanowią inaczej (art. 13 ust. 1).

W tej konkretnej sprawie rzecz dotyczy przede wszystkim zarządu powiatu więc pozwolę  sobie na odwołanie się jeszcze do przepisów § 68 ust. 1,2, 3 i 4 statutu powiatu hrubieszowskiego, które stanowią, że:

  • zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych,
  • oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu,
  • chwały zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu – chwały zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta z tym, że w decyzjach tych wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.

W świetle powyższego może pewną przesadą było żądanie udostępnienia w trakcie sesji protokołu z posiedzenia zarządu, na którym przyjmowano wniosek o zwołanie XXVI sesji rady powiatu, ale żądanie udostępnienia uchwały zarządu w tej sprawie byłoby jak najbardziej uzasadnione.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14932

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.