Sesja zwyczajna rady powiatu 28 kwietnia br.

Tym razem przewodniczący rady, tak jak zapowiedział w piśmie informującym radnych, że sesji nadzwyczajnej nie zwoła, sesję zwyczajną Rady Powiatu w Hrubieszowie zwołał na dzień 28 kwietnia br. na godz. 11-tą. XXIX sesja RP odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34.

To co zwraca uwagę wyłącznie z formalnego i organizacyjnego punktu widzenia w proponowanym porządku obrad sesji to to, że:

 • zawiera on aż 40 pkt. co zapewne jest skutkiem nieodbywania sesji rady od 29 stycznia br. oraz zdecydowanie podnosi poziom zagrożenia epidemicznego dla uczestników sesji ze względu na czas przebywania w jednym nieklimatyzowanym pomieszczeniu przez wiele godzin,
 • zawiera on kolejne propozycje zmian w organach statutowych  powiatu, tj. powołania wiceprzewodniczącego rady, członka zarządu powiatu oraz powołania nowych członków komisji rady,
 • nie zawiera propozycji radnych, autorów wniosków o zwołanie sesji nadzwyczajnej aby umożliwić na sesji wypowiedzenie się także przedstawicielowi załogi SP ZOZ.

Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2021 r.
 5. Wnioski i oświadczenia obywatelskie.
 6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie.

     – wybór komisji skrutacyjnej,

     – przeprowadzenie głosowania tajnego,

     – podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie.

     – wybór komisji skrutacyjnej,

    – przeprowadzenie głosowania tajnego,

    – podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Hrubieszowie do wykonywania  czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej plan pracy Rady Powiatu w Hrubieszowie na rok 2021.
 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.
 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku.
 1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Hrubieszowskiego w 2020 roku.
 1. Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim w 2020 r.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim w 2021 r.
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w 2020r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 1. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020r.
 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 – 2020 w 2020 r.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego w latach 2017 – 2020.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Hrubieszowskiego na rok 2021.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2021 – 2023”.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.”
 1. Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy i formach przeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2020.
 1. Przyjęcie informacji z działalności instytucji kultury, których organizatorem jest Powiat Hrubieszowski za 2020 r.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Hrubieszowskiego za lata 2019 – 2020.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Prawa i Administracji.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie o aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie powiatu hrubieszowskiego w związku z pandemią koronawirusa i zachorowaniami na COVID – 19.
 1. Informacja Starosty Hrubieszowskiego o działaniach Zarządu Powiatu, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Rady Społecznej SP ZOZ w zakresie zapobiegania i walki z pandemią koronawirusa w powiecie oraz  o sytuacji w SP ZOZ.
 1. Informacja dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie o realizacji zadań w zakresie walki z COVID – 19. o możliwościach kadrowych i logistycznych SP ZOZ w tym zakresie, o stanie zagrożenia epidemicznego personelu oraz o współpracy dyrekcji SP ZOZ z Zarządem Powiatu i Radą Społeczną SP ZOZ w zakresie zapobiegania i zwalczania pandemii i innych działaniach na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców powiatu.
 1. Dyskusja nad złożonymi informacjami w pkt 33, 34 i 35 oraz przyjęcie wniosków wynikających z dyskusji.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o podjętych działaniach umożliwiających odbywanie sesji Rady Powiatu w formie zdalnej:

     – dyskusja,

     – przyjęcie wniosków.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad wraz z projektem uchwał i materiałów na sesje na stronie starostwa powiatowego TUTAJ

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15341

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.