Odpowiedzi na moje wnioski zgłoszone na sesji rady powiatu w dniu 30 czerwca br. – co o nich myślę poniżej ?

W dniu wczorajszym (poniedziałek, 13.07) za pismami Pana Józefa Kuropatwy Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie BRZ.0003.45.2021 oraz BRZ.0003.46.2021 z 13 lipca br. otrzymałem odpowiedzi na dwa moje wnioski zgłoszone na sesji rady powiatu w dniu 30 czerwca br. Pełna treść odpowiedzi podpisanych przez Marka Katę Wicestarostę Hrubieszowskiego w zakładce menu „Wnioski”.

Pierwszy z nich dotyczył potrzeby modernizacji boiska przy ZS Nr 1 w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej, którego stan techniczny i wizualny nie spełnia wymogów dla tego typu obiektów, które w sposób zdecydowany odbiegają stanem technicznym i wyglądem od obiektów sportowych zlokalizowanych przy innych placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oraz zlokalizowanych przy szkołach prowadzonych przez gminę miejską Hrubieszów.

Zgłaszając ten wniosek na sesji podkreśliłem, że rozumiem i akceptuję inicjatywy na rzecz wsparcia zadań na drogach publicznych i SP ZOZ zarządzanych przez powiat, ale nie możemy zapominać, że samorządowi powiatowemu przypisane są ustawowo do realizacji także inne zadania publiczne, m.in. w zakresie oświaty.

W udzielonej odpowiedzi Pan Marek Kata Wicestarosta Hrubieszowski pisze m.in. cytuję „Przedstawiony we wniosku Radnego problem poprawy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego wymaga przeprowadzenia kompleksowej modernizacji i zabezpieczenia środków finansowych przez Radę Powiatu na wykonanie niezbędnych dokumentów technicznych, aby można było ubiegać się o pozyskanie dofinansowania w ramach nowo powstałego rządowego Funduszu Polski Ład”.

Satysfakcjonuje mnie fakt, że przyznaje mi pan wicestarosta rację, że „problem poprawy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego wymaga przeprowadzenia kompleksowej modernizacji” i powinno moim zdaniem być to przedmiotem zainteresowania nas wszystkich jako członków samorządu powiatowego. Od szeregowego radnego jakim m.in. ja jestem po wszystkie osoby funkcyjne w radzie i zarządzie powiatu.

Nam wszystkim powinno być po prostu wstyd aby ponad 600 osób młodzieży uczęszczającej do ZS Nr 1 miało do dyspozycji takie zaplecze sportowe.

Mam jednak pewną uwagę  co do sugestii zabezpieczenia środków finansowych przez radę powiatu na wykonanie niezbędnych dokumentów technicznych, a sprowadza się ona do tego, że aby rada mogła taki wydatek „zaklepać”, zarząd powiatu z taką propozycją powinien do rady wystąpić, bowiem zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu powiatu, a zgodnie z art. 233 tejże ustawy inicjatywa po stronie zarządu powiatu leży także w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, w sprawie prowizorium budżetowego oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Myślę, że jeżeli zarząd powiatu z taką inicjatywą do rady powiatu wystąpi to uzyska ona poparcie radnych.

Jeżeli chodzi o odpowiedź na wniosek w sprawie ul. Polnej w Hrubieszowie  to za pozytywne działanie trzeba przyjąć, że w m-cu październiku 2020 r. zarząd powiatu przekazał w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg 19 działek wchodzących w skład pasa drogowego ul. Polnej.

Jest to jednak zaledwie malutki kroczek w kierunku regulacji stanu prawnego terenów zajętych pod ul. Polną bowiem w odpowiedzi na mój wniosek Pan Marek Kata Wicestarosta Powiatu pisze: „Z uwagi, na fakt, że część działek wchodzących w skład drogi nie znajduje się we władaniu tut. Zarządu i obecnie stanowi własność skarbu Państwa, Gminy Miejskiej lub osób prywatnych, przewidywany czas regulacji stanu prawnego przedmiotowej drogi powiatowej zależny jest od woli właścicieli nieruchomości tj. podjęcia przez Radę Gminy stosownej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, jak również wydania decyzji przez Wojewodę Lubelskiego stwierdzającą nabycie nieruchomości z mocy prawa przez Powiat Hrubieszowski, a tym samym możliwości przekazania przedmiotowych działek w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie”.

Dalej pan wicestarosta pisze, że „W przypadku braku zgody na przekazanie działek w formie darowizny, koniecznym będzie odpłatne nabycie działek przez Powiat”.

Pan wicestarosta informuje ponadto, że „Procedurę  regulacji stanu prawnego działek wchodzących w skład drogi powiatowej nr 3476L prowadzi Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie”, a „posiadana dokumentacja projektowa na przebudowę przedmiotowej drogi powiatowej została przekazana do Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie celem weryfikacji”.

Jak się czyta tę odpowiedź to całkiem fajnie to wygląda, ale ja oraz mieszkańcy ul. Polnej i jej użytkownicy chcieliby się dowiedzieć:

  • co zrobiono aby pozyskać tereny od gminy miejskiej Hrubieszów oraz Skarbu Państwa (konkretnie, kiedy na czym polegały te działania, itp.), jakie jest stanowisko tych podmiotów w tej sprawie i kiedy można spodziewać się rozstrzygnięć? Chyba nie oczekuje Pan aby tymi sprawami zajął się radny?
  • kiedy dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Polnej została przekazana do weryfikacji i kiedy możemy spodziewać się jej wyników ?
  • dlaczego w odpowiedzi na mój wniosek nie ma nic na temat chociażby doraźnego remontu chodnika oraz alternatywnego rozwiązania problemu stanu technicznego chodnika przy ul. Polnej oraz budowy progów zwalniających w ul. Polnej.

Tak dla porządku informuję, że wszystkie sprawy poruszone w moich wnioskach, należą zgodnie z § 21 ust 1 pkt. 1,2 i 3 regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 387/2021 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z 31 maja 2021 r. do zakresu działania wicestarosty.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15455

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.