Przed nami trudny rok 2022 ?

Końcówka Roku 2021 to dla wielu samorządów lokalnych (gminnych wiejskich i miejskich), samorządów powiatowych (także grodzkich) oraz samorządów wojewódzkich charakteryzowała się przede wszystkim uchwalaniem budżetów na 2022 r. oraz podwyżką wynagrodzeń samorządowców, którzy skorzystali finansowo na ustawowych podwyżkach polityków i najważniejszych urzędników szczebla centralnego.

Jako samorządowiec odniosę się przede wszystkim do sytuacji jaka rysuje się przed samorządami w nowym Roku, kierując się postrzeganiem samorządu powiatu hrubieszowskiego, którego projekt budżet na 2022 r. przygotowany przez zarząd powiatu,  rada powiatu uchwaliła 29 grudnia 2021 r.

Zaplanowane w budżecie dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 79.391.849,05 zł. i są niższe od dochodów uzyskanych w 2021 r. o 603.992,69 zł (0,76 %). Na plan dochodów złożą się m.in.:

  • subwencja ogólna, która wyniesie 47.946.530,00 zł, i będzie niższa od subwencji 2021 r. o 2.842.530,00 zł  tj. o prawie 6,0 %, a stanowić będzie ponad 60 % dochodów powiatu,  
  • dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, które wyniosą 7.819.546,00 zł (7.677.475,00 zł. od osób fizycznych i 142.071,00 zł. od osób prawnych), będą niższe od dochodów z tego tytułu w 2021 r. o ponad 650 tys. zł. i stanowić będą niecałe 10,0 % planowanych dochodów,
  • planowane dochody w formie dotacji w wysokości 19.458.906,38 zł (24,51 %).

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71.211.907,05 zł (89,70 %) oraz dochody majątkowe w kwocie 8.179.942,00 zł (10,30 %), przy czym zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku powiatu oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Chociaż w budżecie zaplanowano kilkanaście inwestycji (większość drogowych) to tak naprawdę inwestycji o większej wartości założono zaledwie trzy, tj.:

  • przebudowę drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów – Hrubieszów, etap IV na terenie gminy Trzeszczany. Wartość planowanego zadania 2.350.000,00 zł. Wprawdzie rada powiatu podjęła także uchwałę uznającą petycję mieszkańców Obrowca na uwzględnienie i zabezpieczenie na jej realizację środków finansowych w budżecie powiatu na 2022 rok to decyzję tę tak naprawdę należy rozumieć jako deklarację na chwilę obecną bez pokrycia, ponieważ zadanie to w budżecie powiatu na 2022 rok nie znalazło się. Wprawdzie na rozbieżność pomiędzy tymi dokumentami próbowałem zwrócić uwagę ja oraz niektórzy inni radni i to ze ścisłego kierownictwa władz powiatu, ale nie zostałem nawet dopuszczony do głosu, wobec czego nie wziąłem udziału w głosowaniu. Przy czym warto zwrócić uwagę, że uznanie petycji mieszkańców Obrowca na zasługującą na uwzględnienie otwiera im drogę do ubiegania się do umieszczenia tego zadania w planie budżetu 2022 roku,
  • przebudowę, nadbudowę, termomodernizację, poprawę efektywności energetycznej oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku ośrodka zdrowia w Uchaniach. Wartość planowanego zadania 1.852.000,00 zł. (finansowanie planowane dotacją z Polskiego Ładu) oraz
  • przebudowę, termomodernizację, poprawę efektywności energetycznej oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku ośrodka zdrowia w Trzeszczanach Pierwszych. Wartość planowanego zadania 3.704.000,00 zł. (finansowanie planowane dotacją z Polskiego Ładu). Patrz zdjęcia (tylko część będących w moich zasobach)- styczeń 2021 r.

Pomimo znacznej ilości zadań drogowych o charakterze inwestycyjnym to należy zwrócić uwagę, że aż 20 z nich dotyczy przygotowania dokumentacji na niewielkie odcinki dróg powiatowych.

Podkreślenia wymaga ponadto fakt, że wiele inwestycyjnych zadań drogowych przyjętych do realizacji w „Planie kadencyjnym inwestycji drogowych na lata 2021 – 2022”, przygotowanym przez zarząd powiatu i przyjętym do realizacji na sesji rady powiatu 24 listopada 2020 r. w budżecie na 2022 r. nie ujęto. Wśród nich znalazła się m.in. także przebudowa chodnika w ul, Polnej, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Różaną i ul. Mickiewicza oraz przebudowa chodnika w ul. Gródeckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową w Hrubieszowie.

Na zwróconą uwagę na ten fakt podczas sesji budżetowej otrzymałem odpowiedź, że plan przyjęty nawet przez radę powiatu nie jest czymś, czego nie można zmieniać, a ponadto gdyby radni opozycji bardziej zaangażowali się w pozyskiwanie środków finansowych to zapewne udział zadań inwestycyjnych w budżecie byłby większy.

Tylko, że przy takim postrzeganiu sprawy nie mogę nie zadać pytania „czy przypadkiem nie jest to zadaniem ustawowym zarządu powiatu, a zadaniem radnych – nie tylko tych z tzw. opozycji – rozliczanie zarządu z efektów jego pracy ?”.

A tak przy okazji warto przywołać łacińską zasadę „Pacta sunt servanda”, a po naszemu „umów należy dotrzymywać”, na którą zwrócił ostatnio uwagę nawet Andrzej Duda Prezydent RP.

Jak widać budżet powiatu na początek 2022 roku jest raczej skromniutki i aż strach ogarnia co może się wydarzyć w sytuacji kiedy jednostki organizacyjne powiatu (szkoły, starostwo, SP ZOZ, PCPR, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna) i instytucje kultury (biblioteka, muzeum) zaczną otrzymywać wyższe o kilkaset procent rachunki za pobór energii elektrycznej i gaz oraz za pobyt mieszkańców naszego powiatu np. w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez inne samorządy, a inflacja oraz ceny towarów i usług będą nadal rosły.

W tej sytuacji dobrze się chyba mogą mieć (pomimo rosnącej inflacji i cen) tylko samorządowcy i to nie tylko samorządu powiatu hrubieszowskiego bowiem za sprawą ustawy sejmowej od sierpnia 2021 r. ich wynagrodzenia poszybowały mocno w górę.

Nie chcę nikomu zaglądać do portfela, ale moja dieta jako szeregowego radnego powiatu wzrosła (z automatu) z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r. w stosunku miesięcznym i to mogę powiedzieć, a wyborcy mają prawo wiedzieć o 520,00 zł, czyli z 867,00 zł. do 1387,00 zł. tj. o 62,5 %.

Na ostatniej sesji rady powiatu radni zdecydowali także o podwyżce wynagrodzenia z mocą od 1 sierpnia 2021 r. Pani Anecie Karpiuk Staroście Hrubieszowskiego do kwoty 20.130,00 zł. (łącznie z dodatkiem za wysługę lat) tj, o 89,54 %. Do 31 lipca br. na mocy uchwały Rady Powiatu Nr XXI/164/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. wynagrodzenie Pani Starosty wynosiło 10.620,00 zł.

Z kompletem materiałów na sesję rady powiatu odbytą w dniu 29 grudnia 2021 r. można zapoznać się na stronie internetowej starostwa powiatowego pod, czytaj TUTAJ

PS. Jeden z czytelników zwrócił mi uwagę, że wzrost diety radnego szeregowego wynosi 59,97 %, a nie 62,5 %. Słuszna uwaga, moja pomyłka. Przepraszam  czytelników i jednocześnie dziękuję za to, że zaglądają na mojego bloga, chociaż w ostatnim czasie był ubogi we wpisy. Postaram się to zmienić.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15669

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.