XLI sesja Rady Powiatu

Na 29 kwietnia br. na godz. 10-tą Przewodniczący Rady Powiatu zwołał kolejną, XLI już w tej kadencji sesję Rady Powiatu. Sesja odbywać się będzie tak jak zawsze w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34.

W proponowanym porządku obrad rady oprócz punktów proceduralnych jak otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu z dnia 31 marca 2022 r. oraz zakończenie obrad, umieszczone zostały punkty dotyczące:

 • zapoznania się ze sprawozdaniem starosty z wykonania uchwał rady oraz informacją o działalności zarządu powiatu w okresie między sesjami,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
 • dokonania oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Hrubieszowskim za 2021 r., 
 • zapoznania się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2021, r.,
 • zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w 2021 r.,
 • zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji w 2021 r. Powiatowego Programu Działań na Recz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2030,
 • zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.”,
 • zapoznania się z Informacją o sytuacji na rynku pracy oraz formach przeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Hrubieszowskiego w 2021 r.,
 • dokonania oceny stanu technicznego dróg powiatowych za 2021 rok,

Na zakończenie sesji przewidziano również punkty dotyczące składania:

 • interpelacji i zapytań przez radnych,
 • wniosków i oświadczeń radnych,
 • wniosków i oświadczeń obywatelskich.

Z informacją o zwołaniu XLI sesji, proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał i materiałami na sesję można się zapoznać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, patrz TUTAJ

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15890

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.