XLII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 30 czerwca br. na godz. 11:30 Przewodniczący Rady Powiatu zwołał kolejną, XLII w tej kadencji sesję Rady Powiatu. Sesja odbywać się będzie tak jak zawsze w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. Wcześniej bo o godz. 10:30 odbędzie się szkolenie radnych z obsługi nowego systemu do głosowania z wykorzystaniem zakupionych na jesieni ubr. tabletów.

W proponowanym porządku obrad rady oprócz punktów proceduralnych jak otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz zakończenie obrad, umieszczone zostały punkty dotyczące:

 • sprawozdania Starosty z wykonania uchwał Rady oraz informacji o działalności Zarządu w okresie między sesjami,
 • debaty nad raportem o stanie Powiatu Hrubieszowskiego na koniec 2021 r.,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie za 2021 r.,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z wykonania budżetu za 2021 rok,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
 • rocznego sprawozdania Kierowników Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego w 2021 roku.
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2021 -2030,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji
  ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie za 2021 r.,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.,
 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały nr X/92/2015 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dołhobyczowie, stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego,
 • rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego – dot. obiektów po szkole rolniczej w Dołhobyczowie,
 • rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/52/2007 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Hrubieszowskiego,
 • przyjęcia informacji o działalności powiatowych instytucji kultury, których organizatorem jest Powiat Hrubieszowski za 2021 r. dot. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina,
 • informacji na temat wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu,
 • rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Hrubieszowskiego do współpracy z Powiatem Łowickim.

Na zakończenie sesji przewidziano również punkty dotyczące składania:

 • interpelacji i zapytań przez radnych,
 • wniosków i oświadczeń radnych,
 • wniosków i oświadczeń obywatelskich.

Z informacją o zwołaniu XLII sesji, proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał i materiałami na sesję można się zapoznać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, patrz TUTAJ   

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15975

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.