Czas na programy współpracy samorządy – ngo

sam_ngo3Zgodnie z art. 5a ust. 1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy stanowiące samorządów lokalnych tj. sejmiki wojewódzkie oraz rady gmin i powiatów, w terminie do 30 listopada każdego roku mają obowiązek uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy – rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ich terenie.

Zanim jednak uchwalą te programy mają ustawowy obowiązek skonsultowania ich projektów z organizacjami pozarządowymi i pozostałymi podmiotami, wymienionymi przez ustawę. W jednostkach samorządu terytorialnego, w których działają rady działalności pożytku publicznego i wyrażą swoje opinie o projekcie programu, opinie te przez wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków, winne być dołączone do konsultowanych projektów współpracy i przedstawione organom stanowiącym przed ich uchwaleniem.

Przy konsultacji projektów programów współpracy winna być zachowana procedura właściwa dla uchwalania prawa miejscowego.

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą uchwalać także wieloletnie programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Ważne przy tym jest aby już na etapie przygotowywania i konsultowania, a następnie na etapie uchwalania i realizacji programów, uszanowana została idea, że współpraca pomiędzy organami samorządu terytorialnego, a organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych ustawą z kwietnia 2003 r. tj. zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Niestety, ale moje doświadczenia w tym przedmiocie, nie tylko jako samorządowca, ale także jako wieloletniego działacza organizacji pozarządowych pokazują, że niektóre samorządy mają z tym duże problemy.

Do programów współpracy podchodzą bardziej jak do obowiązku niż uzasadnionej społecznie potrzeby, a i z uszanowaniem podmiotowości organizacji pozarządowych miewają także spore problemy.

Potwierdza to także analiza rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Lubelskiego w stosunku do uchwał dotyczących przyjmowanych programów współpracy o których mowa niniejszym wpisie.

Wynika z niej, że w okresie od m-ca stycznia 2015 r. do 06 października br. wojewoda wydał 36 rozstrzygnięć nadzorczych, stwierdzając w całości lub w części nieważność uchwał 7 rad miejskich, 26 uchwał rad gminnych oraz 3 uchwał rad powiatów w sprawie przyjęcia rocznych lub wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to prawie 20 % rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez wojewodę w 2015 r.

Jeżeli do rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność w całości lub w części uchwał przyjmujących programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, dodamy jeszcze rozstrzygnięcia stwierdzające nieważność uchwał w sprawie powołania rad działalności pożytku publicznego, w sprawie inicjatywy lokalnej oraz konsultacji społecznych, to łatwo utwierdzimy się w przekonaniu, że niektóre samorządy mają problemy ze zrozumieniem i poszanowaniem, przede wszystkim zasady podmiotowości sektora pozarządowego.

Dlatego ważne jest aby już na etapie przygotowywania i konsultowania projektów programów, do tej współpracy podejść z należną uwagą i szacunkiem przez wszystkich partnerów.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=2938

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.