Jak zorganizować zbiórkę publiczną ?

imagesW ubiegłym tygodniu zadzwonił do mnie kolega z prośbą o poradę w jaki sposób przeprowadzić zbiórkę publiczną na rzecz leczenia ciężko chorego dziecka. Status materialny rodziców chorego dziecka nie pozwala na sfinansowanie wysokich kosztów  leczenia wysoce specjalistycznego, a wdrożenie jego daje szansę  uratowania dziecka.

 

W akcję zbiórki chce  się zaangażować wiele organizacji społecznych i osób prywatnych, nie ma jednak zdecydowanych na podjęcie się zorganizowania i przeprowadzenia tej akcji oraz jej rozliczenia zgodnie z obowiązującym u nas prawem.

Wynika to przede wszystkim ze stanu niewiedzy jak to zrobić oraz braku kogoś, kto mógłby podpowiedzieć jak to zrobić.

Kolega mój zwracał się do kilku instytucji publicznych – samorządowych oraz funkcjonujących w ramach administracji rządowej, ale niestety nie otrzymał konkretnej podpowiedzi.

Odsyłany od urzędu do urzędu w końcu trafił do mnie.

Problemu przed jakim stanął za niego nie rozwiązałem. Wskazałem mu natomiast na ścieżkę prawną, która powinna pozwolić jemu i jego znajomym zrealizować zaplanowane przedsięwzięcie i pomóc ubogiej rodzinie w podjęciu leczenia ich dziecka.

Otóż sprawy zbiórek publicznych reguluje obecnie, ogłoszona w dniu 17 kwietnia 2014 r. ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 498, która weszła w życie po upływie 3 miesięcy od daty jej ogłoszenia tj. 18 lipca 2014 r. Na mocy przepisów nowej ustawy uchylona została, wielokrotnie nowelizowana ustawa o zbiórkach publicznych jeszcze z 15 marca 1933 r.

Zgodnie z art.1 nowej ustawyZbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz na cele religijne, a miejscem publicznym jest miejsce ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze.

Uprawnionym do prowadzenia zbiórki publicznej (art. 3 ustawy), zwanym „organizatorem zbiórki”, jest natomiast: 1) organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2)  podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 3)  komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

Zasady powoływania komitety społecznego oraz prowadzenia zbiórek publicznych określa szczegółowo przywoływana ustawa z 14 marca 2014 r. oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 833).  Rozporządzenie to określa w szczególności wzory:
1) aktu założycielskiego komitetu społecznego,
2) zgłoszenia zbiórki publicznej,
3) sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz
4) sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

Istotnym nowym w aktualnie obowiązujących przepisach, dotyczących zbiórek publicznych jest to, że zniesiono obowiązek uzyskiwania zgody organów administracji na przeprowadzenie zbiórki.

Obecnie zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, zwanym dalej „portalem zbiórek publicznych. Zgłoszenie zbiórki publicznej jest dokonywane przy użyciu formularza elektronicznego, a administratorem portalu zbiórek publicznych jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Jest to istotne uproszczenie i ułatwienie całej procedury.

Dla tych wszystkich, którzy nie mają dostępu do sprzętu komputerowego lub do internetu, ustawa daje oczywiście możliwość przeprowadzenia całego postępowania w wersji papierowej.

Portal zbiórek publicznych prowadzony w formie elektronicznej znajdziecie Państwo TUTAJ.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=313

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.