Podatki i opłaty lokalne na 2018 r. w górę ?

W samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich trwają prace planistyczne, związane z przygotowaniem projektów budżetów gmin, powiatów i województw na 2018 rok, które winne być przyjęte przez organy wykonawcze gmin, powiatów i województw najpóźniej do 15 listopada i w tym termin  przedłożone Regionalnym Izbom Obrachunkowym oraz organom uchwałodawczym samorządów lokalnych (radom gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, radom powiatów oraz sejmikom województw).

W gminach pracom nad projektami budżetów towarzyszą także prace nad projektami uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 r. Jest to kwestia bardzo istotna ze względu na to, że dochody z tych podatków i opłat stanowią ważną pozycję w dochodach budżetowych gmin.

Sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, której tekst jednolity ogłoszony został w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod poz. 1785 oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Zgodnie z art. 1ustawy do podatków i opłat lokalnych zalicza się podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłatę targową, opłatę miejscową, opłatę uzdrowiskową, opłatę reklamową oraz opłatę od posiadania psów.

Chociaż ustawa, prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych przyznała radom gmin, to ich wysokość jest ograniczana maksymalnymi wysokościami stawek, ustalanymi na każdy rok podatkowy przez Ministra Rozwoju i Finansów (dawniej Ministra Finansów) w drodze obwieszczenia.

Nie inaczej jest ze stawkami na 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów skorzystał ze swojego uprawnienia i ustalił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018 r. (obwieszczenie z dnia 28 lipca 2017 r., Monitor Polski z 9 sierpnia, poz. 800).

Niestety stawki te są wyższe niż w roku bieżącym i wynoszą:

Podatek od nieruchomości (w nawiasach wzrost w stosunku do 2017 r.

1/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m2 (+0,02 zł),

2/ od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni (+0,09 zł),

3/ od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni (+0,01 zł),

4/ od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni (+0,06),

5/ od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (+0,02 zł),

6/ od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (+0,44 zł),

7/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (+0,21 zł),

8/ od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (+0,09 zł),

9/ od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (+0,15 zł),

10/ stawka podatku od budowli wynosi 2% ich wartości.

Podatek od środków transportowych (w nawiasach wzrost w stosunku do 2017 r.).

1/ od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 819,59 zł (+15,29 zł),

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1367,26 zł (+25,50 zł),

c) powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1640,70 zł (+30,60 zł).

2/ od samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3130,90 zł (+58,38 zł) z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

3/ od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1914,13 zł (+35,70 zł).

4/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 2419,98 zł (+45,13 zł),

b) powyżej 36 ton – 3130,90 zł (+58,38 zł) z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

5/ od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1640,70 zł (+30,60 zł).

6/ od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 1914,13 zł (+35,70 zł),

b) powyżej 36 ton – 2419,98 zł (+45,13 zł) z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy.

7/ od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1937,37 zł (+36,13 zł),

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2449,37 zł (+45,68 zł).

Opłaty lokalne (w nawiasach wzrost w stosunku do 2017 r.).

1/ stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 765,94 zł (+14,29 zł) dziennie.

2/ stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,22 zł (+0,05 zł) dziennie.

3/ stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,14 zł (+0,06 zł) dziennie.

4/ stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,33 zł (+0,09 zł) dziennie.

5/ stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 121,24 zł (+2,27 zł) rocznie od jednego psa.

6/ stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł (+0,05 zł) dziennie.

7/ stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,21 zł (+0,01 zł) od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Górne granice stawek kwotowych określone przez Ministra Rozwoju i Finansów, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Oprócz podatków i opłat lokalnych określonych ustawą z 1991 r. gminy ustalają i pobierają podatek rolny oraz podatek leśny, które w gminach wiejskich stanowią znaczne źródło dochodów budżetowych tych samorządów.

Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych kierują się własną polityką finansową ale muszą pamiętać o tym, że każde odstępstwo w dół od stawek górnych określanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów oraz średnich cen żyta, stanowiących podstawę do naliczania wysokości podatku rolnego, stanowi ubytek w dochodach gminy. Podobny skutek rodzi także umarzanie zobowiązań podatkowych przez organy wykonawcze gmin (wójtów, burmistrzów, prezydentów).

Odstępstwa od górnych stawek oraz umarzanie podatków mogą także wpłynąć na kwotę wyrównawczą subwencji ogólnej, przyznawanej gminie.

Obecnie trwają prace nad kolejną zmianą do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ministerstwo Finansów proponuje m.in. wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania Ministrowi Finansów wybranych informacji o podatkach od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Można się tylko domyślać, że chodzi zapewne przede wszystkim  o uszczelnienie całego systemu podatków lokalnych.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=4144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.