Siedziba Fundacji Polsko-Francuskiej w Hrubieszowie własnością miasta

Siedziba Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau przy ul. 3-go Maja 10 w Hrubieszowie z dniem 29 września br. przeszła na własność miasta. W dniu tym stosowny akt notarialny darowizny podpisały nowe władze Fundacji oraz władze samorządu miejskiego. W akcie darowizny Fundacji zagwarantowano prawo bezpłatnego korzystania z pomieszczenia (ok. 16 m kw.), w którym będzie miała nadal swoją siedzibę.

Krótka historia budynku przy ul. 3-go Maja 10

Budynek pozyskany przez miasto wybudowany został w 1920 r. dla Syndykatu Rolnego. W latach 1934 – 1936 mieszkał w nim mjr Henryk Dobrzański „Hubal”, który w tamtym czasie był kwatermistrzem II Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie. Po II wojnie  światowej budynek przejął Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. W 1994 r. budynek przeszedł za zadłużenia dotychczasowego właściciela na własność Banku Spółdzielczego w Hrubieszowie, a następnie został odkupiony przez Fundację.

O tym od czego się zaczęło w rozmowach z miastem czytaj w moim wpisie z 4 marca br. TUTAJ

Presja konkursów na rewitalizację, finansowanych z RPO

Na sfinalizowanie tej sprawy był już najwyższy czas, bowiem 30 września rozpoczął się i potrwa do 13 listopada br., ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących rewitalizacji obszarów wiejskich, rewitalizacji obszarów miejskich i miejsko-wiejskich powyżej 5000 mieszkańców, z wyjątkiem gmin w których siedzibę mają powiaty oraz rewitalizacji obszarów miejskich na terenie gmin, w których siedzibę mają powiaty.

W ten ostatni nabór wniosków, prowadzony w ramach konkursu o numerze RPLU.13.03.00-IZ.00-06-001/17, swoim statusem oraz pomysłem na rewitalizację i sposób zagospodarowania budynku pozyskanego od Fundacji, wpisuje się gmina miejska Hrubieszów.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie ?

W ramach tego konkursu wnioski mogą składać:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
 2. Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
 3. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.
 4. Przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 5. Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.
 6. Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.
 7. Organizacje pozarządowe.
 8. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
 9. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie ?

Otóż dofinansowanie można otrzymać na:

 1. Przebudowę, remont lub modernizację zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.
 2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację (remediację) zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.
 3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków  i ich wyposażenia niezbędnego dla  wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.
 4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.
 5. Zakup wyposażenia – wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu.
 6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz infrastruktury z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.
 7. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.
 8. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast m.in. poprzez budowę lub przebudowę oświetlenia, zakup i instalację systemów monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych mających na celu przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.
 9. Rozwój miejskich terenów zielonych – wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.
 10. Przebudowę, remont lub modernizację budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności.

Kasa do rozdysponowania w konkursie

Do rozdysponowania w konkursie jest 170 000 002,88 PLN (w tym rezerwa na procedurę odwoławczą 17 000 000,28 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania może wynieść:

– projektów w części nieobjętej pomocą publiczną (pomocą de minimis i niegenerujące dochodu) – 85% wydatków kwalifikowanych,

– projektów w części objętej pomocą publiczną (pomocą de mini mis) – 85% wydatków kwalifikowanych,

– projektów generujących dochód – zgodnie z luką w finansowaniu.

Kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia konkursu ?

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na m-c styczeń 2019 roku, a wiec już po przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=4187

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.