Kolejna sesja Rady Powiatu Hrubieszowskiego zwołana na wniosek radnych opozycji

„Kronika Tygodnia „ temat starostów hrubieszowskich stał się tematem dyżurnym i od kilku miesięcy gości na łamach lokalnej prasy. Jest on obecny także w dzisiejszym (20.02.2018 r.) wydaniu Kroniki Tygodnia. Autor artykułu informuje w nim m.in.. o tym, że sześcioro radnych opozycji (Dariusz Fornal, Zbigniew Dolecki, Robert Palichleb, Jan Grabarczuk, Małgorzata Wojturska i Radosław Maksymowicz) w hrubieszowskiej radzie powiatu w dniu 14 lutego br. złożyło do przewodniczącego rady powiatu wniosek o zwołanie sesji (nazywanej potocznie nadzwyczajną) celem:

 • zapoznania radnych Rady Powiatu w Hrubieszowie z treścią odpisu postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 26.01.2018r. w sprawie zażalenia na postanowienie Prokuratora z dnia 4.12.2017r.,
 • zapoznania radnych Rady Powiatu w Hrubieszowie z treścią wniosku Prokuratora z dnia 1.02.2018 r. o wykonanie w zakresie zawieszenia  w czynnościach służbowych,
 • przedstawienia informacji przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
  w Hrubieszowie o wykonaniu wniosku prokuratora z dnia 01.02 2018r. w zakresie zawieszenia w czynnościach służbowych,
 • przedstawienia opinii prawnej dotyczącej funkcjonowania Zarządu Powiatu 
  w Hrubieszowie w okrojonym składzie w związku z zawieszeniem w czynnościach służbowych Starosty oraz
 • przedstawienia opinii prawnej dotyczącej dalszego sprawowania mandatu radnego Rady Powiatu w Hrubieszowie przez starostę i byłego wicestarostę w związku z zawieszeniem ich w czynnościach służbowych.

Autor artykułu pisze m.in., że „Sześcioro radnych powiatu hrubieszowskiego sugeruje, by do czasu wyjaśnienia zarzutów ciążących na zawieszonym w czynnościach staroście i byłym wicestaroście, zawiesili oni również działalność jako radni powiatowi”.

Pełny tekst artykułu w wydaniu papierowym i e-wydaniu Kroniki Tygodnia, a zapowiedź artykułu  na jej stronie internetowej TUTAJ

Autor artykułu: Mariusz Parol

Tytuł artykułu: „Czy starosta i zastępca powinni być radnymi?”.

Z informacji zawartej na stronie internetowej starostwa powiatowego TUTAJ

Wiemy, że przewodniczący rady powiatu wniosek radnych uwzględnił i na dzień 21 lutego na godz. 10.00 zwołał sesję rady.

Kilka zdań komentarza do tej sytuacji.

Wniosek o zwołanie sesji rady powiatu oraz żądanie przedłożenia radnym informacji jw. jest jak najbardziej słuszne. Zapytać jedynie wypada dlaczego tak późno ?

Z drugiej strony dziwić też może dlaczego przewodniczący rady czekał z informacją dla radnych do momentu aż złożą o to wniosek radni opozycji. Nie wiem jak to potraktować ? Działanie z premedytacją czy liczenie na to, że sprawa przycichnie i jakoś to będzie ?

Aby do wyborów !

No właśnie wybory, do których jest coraz bliżej. To one będą w najbliższym czasie determinować działania wszystkich stron i warto z tego zdawać sobie sprawę.

Uwagę tę kieruję także do wyborców.

Natomiast co się tyczy sugestii zawieszenia się w obowiązkach radnych Józefa K. i Leszka C. to ani ustawa Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 r., ani ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. takich możliwości nie dają.

Powiem więcej, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym radny obowiązany jest brać udział w pracach organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany, a więc nie ma tu jakiejś dowolności.

Ustawa o samorządzie powiatowym daje także odpowiedź na wątpliwość dotyczącą kolizji interesów starosty i wicestarosty, bowiem w art. 21 ust. 7 stanowi, że radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.

Co się tyczy natomiast możliwości wygaszenia mandatów obu tym panom, to póki co, według mnie takich podstaw nie ma.

Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy enumeratywnie wymienia kiedy radnego można pozbawić mandatu i są to przypadki:

 • śmierci radnego,
 • utraty przez radnego prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów,
 • odmowy złożenia przez radnego ślubowania,
 • pisemnego zrzeczenia się przez radnego z mandatu,
 • naruszenia przez radnego ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności (sytuację takie opisuje m.in. ustawa o samorządzie powiatowym),
 • wyboru radnego na wójta,
 • niezłożenia przez radnego w określonych terminach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 11 § 1 ust. 5 Kodeksu wyborczego, prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego ma osoba mająca prawo wybierania tych organów, a zgodnie z  § 2 tegoż artykułu, nie ma prawa wybieralności w tych wyborach jedynie  osoba, która:

 • została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w przepisach o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów,
 • jest obywatelem Unii Europejskiej, niebędąca obywatelem polskim, pozbawiona prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Żadna z wyżej wymienionych okoliczności nie zachodzi.

Obecna sytuacja w powiecie hrubieszowskim skłania jednak do szukania rozwiązań, które są możliwe w świetle prawa samorządowego.

W pierwszej kolejności należałoby zadać pytanie czy ze swoich obowiązków wywiązywała się rada powiatu, skoro doszło do takich nieprawidłowości (w obiegu jest kilka spraw). To przecież zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, i  w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Dla zbadania sprawy rada może także powoływać komisje doraźnie.

Bo jeżeli nie, to jest to permanentne naruszanie prawa polegające na zaniechaniu swoich obowiązków, a zgodnie z art. 83 ustawy o samorządzie powiatowym za naruszanie przez radę powiatu konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę powiatu, a  rozwiązanie rady równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów powiatu.

Podobnie jest w przypadku powtarzającego się naruszania konstytucji lub ustaw przez zarząd powiatu. W sytuacji takiej wojewoda wzywa radę powiatu do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozwiązanie zarządu powiatu. W razie rozwiązania zarządu, do czasu wyboru nowego zarządu, funkcję zarządu pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

W art. 84 ust. 1 ustawa o samorządzie powiatowym stanowi ponadto, że w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy powiatu, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy powiatu i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu przez radę kolejnej kadencji.

Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom powiatu i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów powiatu z dniem powołania.

W dzisiejszym numerze Kroniki Tygodnia możemy przeczytać także m.in.:

 • o tym, że Pani Zofia Laskowska – Kotowska wycofała wczoraj swoją rezygnację z funkcji dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie.

Pełny tekst artykułu w wydaniu papierowym i e-wydaniu Kroniki Tygodnia, a zapowiedź artykułu  na jej stronie internetowej TUTAJ

Autor artykułu: par

Tytuł artykułu: „Nie będzie zmiany dyrektora”

 • o obywatelskim proteście ul. Braterstwa Broni i Józefa Chełmońskiego w Zamościu. Domagają się obniżenia podatków ponieważ samorząd Zamościa nie spełnia ich oczekiwań.

Pełny tekst artykułu w wydaniu papierowym i e-wydaniu Kroniki Tygodnia.

Autor artykułu: bn

Tytuł artykułu: „Żyjemy jak na zapadłej wsi”.

 • o udziale zarządu hrubieszowskiego browaru „Browar Sulewski”  w Polsko-Amerykańskim Szczycie Przywództwa w Miami na Florydzie.

Pełny tekst artykułu w wydaniu papierowym i e-wydaniu Kroniki Tygodnia.

Autor artykułu: Mariusz Parol

Tytuł artykułu: „Z Hrubieszowa na Florydę”.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=5051

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.