Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

PostójWiele niezadowolenia wśród kierowców wywołuje niewystarczająca ilość miejsc  parkingowych   w naszych miastach, nawet tych najmniejszych. Warto jednak zwrócić uwagę także na wcale nie tak rzadko spotykane przejawy niezadowolenia mieszkańców, szczególnie osiedli mieszkaniowych o zabudowie mającej charakter zamieszkania zbiorowego.

 

Niezadowolenie to najczęściej wywoływane jest zbyt bliskim sytuowaniem miejsc postojowych od budynków mieszkalnych oraz wykorzystywaniem ich jako miejsc mycia samochodów, ich drobnych napraw lub obsługi okresowej.

Co na ten temat mówi nasze prawo?

Otóż zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późn.zm.), zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż 7 m – w przypadku 4 stanowisk włącznie, 10 m – w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m – w przypadku 4 stanowisk włącznie, 6 m – w przypadku 5-60 stanowisk włącznie i 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk. Powyższe odległości stosuje się także do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży.

Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów w zgrupowaniach miejsc postojowych powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn.zm.) na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie nie potrzeba pozwolenia na budowę – wystarczy zgłoszenie zamiaru budowy do właściwego organu tj. starosty powiatu lub prezydenta miasta. W pozostałych przypadkach wymagane jest pozwolenie na budowę. Stan prawny na dzień 09.02.2015 r.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=51

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.