Pierwsze sesje rad kadencji 2018 – 2023 w powiecie hrubieszowskim 21 listopada 2018 r.

Wiele osób zadaje mi pytania kiedy nastąpi ukonstytuowanie się nowych rad i rozpoczęcie przez nie działalności?  Pytania dotyczą także rozpoczęcia urzędowania przez burmistrza i nowych wójtów. Ilość osób zainteresowanych tymi sprawami jest na tyle duża, że zaskoczyła mnie. Zaskoczenie raczej miłe ponieważ świadczy o autentycznym zainteresowaniu naszych mieszkańców sprawami lokalnymi.

Jest już odpowiedź na te pytania, i to bardzo precyzyjna

Otóż komisarz wyborczy w Zamościu I, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. oraz o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r.  zwołuje pierwsze sesje rad zdecydował, że w powiecie hrubieszowskim, pierwsze sesje Rady Powiatu w Hrubieszowie, Rady Miejskiej w Hrubieszowie oraz Rad Gmin w Dołhobyczowie, Horodle, Hrubieszowie, Mirczu, Trzeszczanach, Uchaniach i Werbkowicach , odbędą się w dniu 21 listopada 2018 r.

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego podczas pierwszych sesji nastąpi:

  • wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych,
  • złożenie ślubowania przez radnych, 
  • wybór przewodniczących oraz zastępców przewodniczących rad oraz
  • złożenie ślubowania przez burmistrza i wójtów.

Gdyby ktoś chciał zapytać dlaczego komisarz wyborczy i dlaczego dopiero na 21 listopada, dokładnie miesiąc od pierwszej tury wyborów ?

Odpowiadam

Dlatego, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (art. 20 ust. 2) oraz przepisy ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. (art. 15 ust. 3) stanowią, że pierwsze sesje nowo wybranych rad gmin i powiatów zwołują komisarze wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rad.

A kadencja obecnych rad kończy się dopiero 16 listopada 2018 roku.

Pierwsze sesje rad do czasu wyboru ich przewodniczących prowadzą zgodnie z cytowanymi już przepisami o samorządzie gminnym i powiatowym, radni najstarsi wiekiem obecni na sesjach.

Koniec – początek urzędowania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zgodnie z przepisami art. 29 ust 1i 2 oraz art. 29a ust. 1, 2 i 3 po upływie kadencji wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybrane osoby na te funkcje, a do objęcia tych obowiązków może dojść dopiero z chwilą złożenia przez nich ślubowania wobec rady gminy.

W celu złożenia przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju.

Dalej w przepisach ustawy o samorządzie gminnym czytamy, że jeżeli sesja zwołana w trybie określonym jw. nie odbyła się, wójt składa ślubowanie przed właściwym terytorialnie komisarzem wyborczym. W takiej sytuacji złożenie ślubowania wójt potwierdza podpisem pod treścią ślubowania, a następnie  akt ślubowania komisarz wyborczy przesyła niezwłocznie przewodniczącemu rady oraz podaje do publicznej wiadomości informację o dacie złożenia ślubowania.

Zapis ten wprowadzony został do treści ustawy o samorządzie gminnym (art. 20) przy okazji jej nowelizacji w związku z likwidacją gminy Ostrowic pozostaje w sprzeczności z art. 29 tejże ustawy i oznacza nie mniej, nie więcej jak konieczność składania ślubowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jeszcze przed „starymi” radami oraz funkcjonowania przez pewien czas dwóch wójtów, dwóch burmistrzów i dwóch prezydentów miast w naszych gminach i miastach.

Do kwestii tej ustosunkowała się szefowa Krajowego Biura Wyborczego, Magdalena Pietrzak przyznając, że rzeczywiście jest nieścisłość w przepisach ustawy o samorządzie gminnym.

Jej zdaniem jednak jest ona związana wyłącznie ze ślubowaniem, czyli objęciem funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a ponieważ to do obowiązków komisarzy wyborczych należy zwołanie I sesji rad gmin, szefowa KBW zapewniła, że komisarze będą je zwoływać, gdy „będzie możliwość rozpoczęcia kadencji przez nowego prezydenta, burmistrza lub wójta.

Podejmowane przez komisarzy wyborczych postanowienia o zwołaniu pierwszych sesji wydaje się, że wychodzą naprzeciw takiej interpretacji.

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego

Dotychczasowe informacje wskazują na to, że pierwsza sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego odbędzie się także 21 listopada br. o godzinie 11-tej, a otworzy ją tak jak w przypadku gmin i powiatów najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Będzie nim 69-letni Zdzisław Podkański z PiS.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=6150

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.