Wybory do PE – ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów

Sposób ustalania wyników głosowania do Parlamentu Europejskiego w Polsce i wyników tych wyborów regulują przepisy Kodeksu wyborczego z 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684), a jednym z podstawowych warunków obowiązujących we wszystkich krajach Unii Europejskiej jest to, że podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania w obwodzie nie może nastąpić przed zakończeniem głosowania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wiąże się to z tym, że wybory w różnych krajach Unii odbywają się w różnych terminach. W br przeprowadzone zostaną w dniach od 23 do 26 maja (w Polsce 26 maja, czyli w ostatnim terminie).

O tym kiedy wyniki mogą być podane do publicznej wiadomości decyduje Państwowa Komisja Wyborcza.

Komisje wyborcze

Głosowanie w obwodach przeprowadzają obwodowe komisje wyborcze, które po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, sporządzają protokoły z głosowania i niezwłocznie dostarczają je komisjom rejonowym.

Oprócz obwodowych komisji wyborczych w każdym okręgu wyborczym działają okręgowe komisje wyborcze oraz rejonowe komisje wyborcze.

W okręgu lubelskim, który pokrywa się z granicami naszego województwa (nie wszędzie tak jest) w Lublinie ma siedzibę Okręgowa Komisja Wyborcza, która wykonuje także zadania komisji rejonowej dla tzw. powiatów lubelskich tj.: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego i Lublina jako miasta na prawach powiatu).

W okręgu lubelskim działają ponadto trzy komisje rejonowe:

  • w Białej Podlaskiej dla powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i Białej Podlaskiej jako miasta na prawach powiatu,
  • w Chełmie dla powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego i Chełma jako miasta na prawach powiatu oraz
  • w Zamościu dla powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Zamościa jako miasta na prawach powiatu.

Rejonowe komisje wyborcze na podstawie protokołów głosowania w obwodach ustalają wyniki głosowania na obszarze swojej właściwości i sporządzają, protokoły wyników głosowania w swoich rejonach.

 Protokoły wyników głosowania w rejonach wraz z protokołami głosowania z obwodów głosowania przewodniczący rejonowych komisji wyborczych przesyłają do okręgowych komisji wyborczych, które na ich podstawie  ustalają wyniki głosowania na poszczególne listy kandydatów i sporządzają protokoły wyników głosowania w okręgach wyborczych.

Protokoły wyników głosowania w okręgach wyborczych przewodniczący okręgowych komisji wyborczych przesyłają niezwłocznie do Państwowej Komisji Wyborczej.

Po otrzymaniu protokołów wyników głosowania z wszystkich okręgów wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w skali kraju i stwierdza, które listy kandydatów komitetów wyborczych spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów (uzyskanie progu 5 %), a następnie dokonuje podziału wszystkich mandatów między komitety wyborcze odpowiednio do łącznej liczby głosów ważnych oddanych na listy kandydatów danego komitetu wyborczego i przystępuje do ustalenia liczby mandatów przypadających dla poszczególnych list kandydatów każdego z komitetów wyborczych, które uzyskały mandaty, i przyznania tych mandatów konkretnym kandydatom.

Po wykonaniu powyższych czynności Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziału wszystkich mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze stosując metodę D’Hondta (stosowana także w wyborach krajowych proporcjonalnych do Sejmu, sejmików wojewódzkich, rad powiatów i rad gmin w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców).

Po wykonaniu tych czynności Państwowa Komisja Wyborcza sporządza protokół wyników głosowania w skali kraju oraz ogólnego podziału mandatów między komitety wyborcze.

Co dalej ?

Przepisy kodeksu wyborczego mówią, że Państwowa Komisja Wyborcza po ustaleniu ile mandatów przypada poszczególnym komitetom wyborczym, sporządza zestawienie obejmujące:

  • liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych, których listy kandydatów spełniają warunek uzyskania minimum 5 % poparcia w głosowaniu w skali kraju oraz
  • liczby głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych zarejestrowane w poszczególnych okręgach wyborczych, które w skali kraju uzyskały minimum 5 % poparcia.

 Na podstawie powyższego zestawienia Państwowa Komisja Wyborcza ustala liczbę mandatów przypadających poszczególnym listom kandydatów.

W tym celu, odrębnie dla każdego komitetu wyborczego, liczbę głosów ważnych oddanych na listę kandydatów danego komitetu wyborczego kolejno w każdym okręgu mnoży się za każdym razem przez liczbę przypadających danemu komitetowi mandatów, a następnie tak otrzymany iloczyn dzieli się przez liczbę głosów ważnych oddanych we wszystkich okręgach na listy kandydatów tego komitetu wyborczego.

Wartość liczby całkowitej (przed przecinkiem) uzyskanego w ten sposób ilorazu oznacza liczbę mandatów przypadających danej liście kandydatów.

Jeżeli po przeprowadzeniu powyższego postępowania w odniesieniu do wszystkich list kandydatów danego komitetu wyborczego nie zostały rozdzielone wszystkie mandaty przypadające temu komitetowi, to pozostałe jeszcze do podziału mandaty przydziela się tym listom kandydatów tego komitetu, dla których wyliczone ilorazy wykazują po przecinku kolejno najwyższe wartości, uwzględniając także i te listy kandydatów, które nie uzyskały jeszcze żadnego mandatu.

Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego mandaty przypadające danej liście rozdziela się w ten sposób, że mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej liczby głosów.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu z danej listy, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej w obecności członków komisji oraz pełnomocników wyborczych.

Po ustaleniu wyników wyborów w każdym okręgu wyborczym Państwowa Komisja Wyborcza sporządza protokół wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w którym zamieszcza oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego, wykaz list kandydatów zarejestrowanych w okręgu oraz wykaz list, które uzyskały minimum 5 % poparcia oraz m.in. liczby:

  • głosów ważnych oddanych na każdą z list kandydatów,
  • głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów każdej z list kandydatów oraz
  • mandatów przypadających każdej liście kandydatów spełniającej warunek uzyskania 5 % poparcia.

W protokole wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza także nazwiska i imiona wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego z poszczególnych list.

Ogłoszenie wyników wyborów

Państwowa Komisja Wyborcza wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w formie obwieszczenia oraz podaje je do publicznej wiadomości.

Na Państwowej Komisji Wyborczej ciąży również obowiązek przesłania sprawozdania z wyborów Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Sejmu i Sądowi Najwyższemu oraz wręczenia posłom do Parlamentu Europejskiego zaświadczeń o wyborze.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=6884

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.