13 października br. wybory do Sejmu i Senatu RP

W dzienniku Ustaw RP z 9 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1506 opublikowane zostało Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 sierpnia br. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu.

Dzień wyborów wyznaczony został na niedzielę dnia 13 października 2019 r.

Załącznikiem do postanowienia Prezydenta jest kalendarz wyborczy, w którym określono terminy poszczególnych czynności wyborczych.

Kalendarz wyborczy

 • do dnia 24 sierpnia 2019 r.

– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez organ partii politycznej, przez pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego lub pełnomocnika komitetu wyborczego wyborców o utworzeniu komitetu wyborczego,

 • do dnia 26 sierpnia 2019 r.

– powołanie okręgowych komisji wyborczych,

 • do dnia 3 września 2019 r. do godz. 24.00

– zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów,

 • do dnia 8 września 2019 r.

– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

 • do dnia 13 września 2019 r.

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

– zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych,

 • do dnia 22 września 2019 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców przez gminy,

 • od dnia 22 września 2019 r. do dnia 29 września 2019 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę do dnia 28 września 2019 r.

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,

 • od dnia 28 września 2019 r. do dnia 11 października 2019 r. do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze,

 • do dnia 3 października 2019 r.

– podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów,

 • do dnia 4 października 2019 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

do dnia 8 października 2019 r.

– składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,

– składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,

 • do dnia 10 października 2019 r.

– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

 • w dniu 11 października 2019 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej,

 • w dniu 13 października 2019 r. godz. 700–2100

– głosowanie.

Uwaga !

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów

Pełny tekst Postanowienia Prezydenta RP oraz kalendarza wyborczego TUTAJ 

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=7096

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.