Gminy zarobią na reklamie ?

Reklama7

W krajobrazie niemal każdej większej miejscowości, a szczególnie miast, nieodzownym dzisiaj elementem są reklamy, umieszczane najczęściej gdzie się da. Na specjalnie budowanych konstrukcjach, ścianach budynków, ogrodzeniach, itp. Bardzo często ustawiane lub zawieszane bez jakichkolwiek zezwoleń, wyłącznie na podstawie warunków uzgadnianych pomiędzy reklamującymi się podmiotami, a właścicielami miejsc w których są lokowane (terenów, budynków, budowli, itd.).

 

Niebawem to się zmieni bowiem z dniem 10 września br. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774).

 

W/w ustawa dokonuje zmian m.in. w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach jego oddziaływania na środowisko.

 

Ustawa ta zapewnia zdaniem jej twórców, mechanizmy umożliwiające skuteczniejszą niż dotychczas ochronę krajobrazu i wprowadza do polskiego porządku prawnego nowe rozwiązania, które mają powstrzymać degradację krajobrazu oraz zapewnić jego zachowanie. Ma być to realizowane m.in. poprzez wprowadzenie możliwości reglamentacji działalności polegającej na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych.

 

Służyć temu mają nowe regulacje w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wprowadziły definicję reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, szyldu, krajobrazu oraz krajobrazu priorytetowego, a ponadto dały radom gmin prawo podejmowania uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 

W uchwałach tych, które będą aktami prawa miejscowego, rady gmin będą mogły ustalać zakazy umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, z wyłączeniem szyldów, przy czym w odniesieniu do szyldów w uchwałach rady gmin określą zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które będą mogły być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność.

 

Projekty uchwal podlegają obowiązkowym konsultacjom w trybie przewidzianym ustawą z 24 kwietnia br.

 

Wprowadzone zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pozwalają radom gmin wprowadzać opłatę reklamową od umieszczonych tablic i urządzeń reklamowych. Opłata ta może być jednak pobierana jedynie na obszarach, dla których ustalone zostaną zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Będzie ona pobiera od:

1) właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,

2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,

3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,

4) posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, bądź jest bez tytułu prawnego – jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

 

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana zostanie tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, będzie przedmiotem współwłasności lub pozostawania w posiadaniu dwóch lub więcej osób obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej ciążyć będzie solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.

 

Opłata reklamowa nie będzie pobierana od tablic i urządzeń reklamowych jeżeli będą one niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie, będą stanowić szyld, o ile będzie on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, a także od tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń jeżeli będą one realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa lub będą służyć wyłącznie do upowszechniania informacji trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia bądź o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe usytuowane zostaną w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

 

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej, przy czym część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklam, a część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

 

Wysokość opłat określać będą rady gmin z tym, że zgodnie z ustawą, stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie, a stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablic reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

 

Na poczet opłaty reklamowej należnej od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego zaliczać się będzie kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.

 

Rada gminy na swoim terenie może różnicować wysokość stawek opłaty reklamowej uwzględniając lokalizację oraz wielkość lub rodzaj tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, może wprowadzić obowiązek składania organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, deklaracji na opłatę reklamową, a także określić termin, warunki i tryb składania tych deklaracji. W tym przypadku rada gminy określi wzór formularza deklaracji na opłatę reklamową, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru opłaty reklamowej. Rada gminy może również wprowadzić możliwość składania deklaracji na opłatę reklamową za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Warto także zwrócić uwagę na to, że w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono również regulacje dotyczące możliwości nakładania kar pieniężnych na podmiot, który umieszcza tablice lub urządzenia reklamowe niezgodnie z przepisami uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. W razie braku możliwości ustalenia podmiotu, który umieścił reklamy, kara pieniężna może być nałożona na właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza samoistnego nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe. Kara ta będzie nakładana w drodze decyzji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 

Ustawą z 24 kwietnia br. wprowadzono także szereg zmian w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych w pasie drogowym. Organami właściwymi do prowadzenia tych spraw są zarządcy dróg publicznych.

 

Czy nowe przepisy zmienią dotychczasowe praktyki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, szczególnie w miastach i staną się nowym, znaczącym źródłem dochodów dla lokalnych budżetów okaże się dopiero po pewnym czasie.

 

Faktem jest, że wiele samorządów na te regulacje oczekiwało od dawna, a niektóre jak donoszą media, przystąpiły już do porządkowania tych spraw na swoim terenie.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=972

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.