Zapytania

Zapytanie w sprawie naliczania opłat dla cukrowni za zajęcie pasa drogowego w powiecie hrubieszowskim

Zdzisław Kosakowski                                                                          Hrubieszów, dnia 04 listopada 2020 r.
Radny Rady Powiatu
w Hrubieszowie

Pani
Aneta Karpiuk
Starosta Hrubieszowski
za pośrednictwem
Pana
Michała Miściora
Przewodniczącego Rady Powiatu
w Hrubieszowie

Z A P Y T A N I E

Działając na podstawie § 24 ust. 1, 2 i 3 Statutu Powiatu Hrubieszowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/91/2019 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 18 września 2019 r. (z późn.zm.), składam zapytanie dotyczące wysokości opłat wnoszonych przez cukrownie lub przewoźników za zajęcie pasa drogowego przy odbiorze buraków od rolników.

Proszę w szczególności o informację o wysokości pobieranych opłat i uzyskanych z tego tytułu przychodach w poszczególnych latach za okres obowiązywania stawek określonych uchwałą Nr XIII/119/2007 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28 grudnia 2007 r. tj. od 2008 r. do 2020 r. od cukrowni w Werbkowicach, w Strzyżowie i w Ropczycach lub od przewoźników świadczących usługi w tym okresie na ich rzecz.

Na zadanie niniejszego pytania zdecydowałem się w związku ze sporem pomiędzy władzami samorządowymi powiatu, a Oddziałem KSC S.A. „Cukrownia Werbkowice” w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego podczas odbioru buraków cukrowych ze zbiorów 2020 r. od rolników z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Myślę, że pytanie to jest także uprawnione w kontekście wypowiedzi w tej sprawie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Józefa Kuropatwy na sesji w dniu 25 września br., treści publikacji w lokalnych mediach, a także kilkunastu rozmów na ten temat jakie przeprowadziłem z przedstawicielami cukrowni i rolnikami z terenu powiatu, uprawiającymi buraki cukrowe, a odpowiedź na nie mieści się ponadto w kategoriach informacji publicznej określonej przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695).

Zdzisław Kosakowski

Zapytanie dotyczące nielegalnej kopalni piasku i nielegalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?page_id=14453