Zapytania

Zapytanie w sprawie naliczania opłat dla cukrowni za zajęcie pasa drogowego w powiecie hrubieszowskim

Zdzisław Kosakowski                                                                          Hrubieszów, dnia 04 listopada 2020 r.
Radny Rady Powiatu
w Hrubieszowie

Pani
Aneta Karpiuk
Starosta Hrubieszowski
za pośrednictwem
Pana
Michała Miściora
Przewodniczącego Rady Powiatu
w Hrubieszowie

Z A P Y T A N I E

Działając na podstawie § 24 ust. 1, 2 i 3 Statutu Powiatu Hrubieszowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/91/2019 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 18 września 2019 r. (z późn.zm.), składam zapytanie dotyczące wysokości opłat wnoszonych przez cukrownie lub przewoźników za zajęcie pasa drogowego przy odbiorze buraków od rolników.

Proszę w szczególności o informację o wysokości pobieranych opłat i uzyskanych z tego tytułu przychodach w poszczególnych latach za okres obowiązywania stawek określonych uchwałą Nr XIII/119/2007 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28 grudnia 2007 r. tj. od 2008 r. do 2020 r. od cukrowni w Werbkowicach, w Strzyżowie i w Ropczycach lub od przewoźników świadczących usługi w tym okresie na ich rzecz.

Na zadanie niniejszego pytania zdecydowałem się w związku ze sporem pomiędzy władzami samorządowymi powiatu, a Oddziałem KSC S.A. „Cukrownia Werbkowice” w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego podczas odbioru buraków cukrowych ze zbiorów 2020 r. od rolników z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Myślę, że pytanie to jest także uprawnione w kontekście wypowiedzi w tej sprawie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Józefa Kuropatwy na sesji w dniu 25 września br., treści publikacji w lokalnych mediach, a także kilkunastu rozmów na ten temat jakie przeprowadziłem z przedstawicielami cukrowni i rolnikami z terenu powiatu, uprawiającymi buraki cukrowe, a odpowiedź na nie mieści się ponadto w kategoriach informacji publicznej określonej przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695).

Zdzisław Kosakowski

Zapytanie dotyczące nielegalnej kopalni piasku i nielegalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie

 

Hrubieszów, dnia 15 stycznia 2021 r.

Zdzisław Kosakowski

Radny Rady Powiatu

w Hrubieszowie

Pani

Aneta Karpiuk

Starosta Hrubieszowski

za pośrednictwem

Pana

Michała Miściora

Przewodniczącego Rady Powiatu

w Hrubieszowie

Szanowna Pani Starosto

 Pozwolę sobie przypomnieć, że 17 września 2020 r. za pośrednictwem Pana Michała Miściora Przewodniczącego Rady Powiatu, skierowałem pod Pani adresem „Zapytanie” dotyczące nielegalnej kopalni piasku i nielegalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie.

Na w/w „Zapytanie” w dniu 01 października 2020 r. pismem ZNŚ.6233.14.2017.2018 z dnia 28 września 2020 r. otrzymałem obszerną odpowiedź podpisaną z upoważnienia Starosty przez Pana Marka Katę Wicestarostę Hrubieszowskiego.

Pomimo, że odpowiedź jak zaznaczyłem była obszerna, to jednak nie zawierała odpowiedzi na kilka istotnych pytań postawionych w „Zapytaniu” z 17 września 2020 r., a mianowicie m.in.:

  • co zrobiło starostwo powiatowe aby nielegalną kopalnię zlikwidować?
  • czy właściciel kopalni wnosił opłatę eksploatacyjną oraz ile na tym „zarobił” budżet gminy Horodło?
  • czy właścicielowi kopalni  wydobywającemu piasek bez wymaganej koncesji , naliczono opłatę eksploatacyjną w wysokości podwyższonej, jak stanowi prawo?
  • w jakim trybie oraz przez kogo wyłoniona została firma, której zlecono rekultywację wyrobiska piasku w Strzyżowie (min. czy w trybie zamówienia publicznego, ile było ofert, itp.).

O uzupełnienie odpowiedzi m.in. na powyższe pytania zadane w „Zapytaniu” z dnia 17 września 2020 r. zwróciłem się do Pani Starosty pismem z dnia 04 października 2020 r. Niestety do chwili obecnej nie otrzymałem na nie odpowiedzi.

Ze względu na trudny czas powodowany koronawirusem, pracami nad projektem budżetu na 2021 r., okresem świątecznym, itp. cierpliwie czekałem na tę odpowiedź ponad 3 miesiące i doszedłem do wniosku, że był to wystarczający okres wyczekiwania na odpowiedź.

Nie tyle z powodu na aspekt formalno-prawny oraz oczekiwanie zaspokojenia mojej ciekawości (chociaż one też są ważne), co na potrzebę zaspokojenia zainteresowania wielu osób, które problemem tym się interesują i kierują w tej sprawie zapytania do mnie i z tego co mi wiadomo do innych radnych także.

Kierując kolejną korespondencję w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na „Zapytanie” z 17 września 2020 r. wyrażam nadzieję, że tym razem za sprawą Pani zainteresowania nie pozostanie ona bez odpowiedzi TUTAJ

Z  poważaniem

Zdzisław Kosakowski

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?page_id=14453