Ale jaja – przewodniczący rady zwołał XXIV sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie bez podania jej daty i miejsca obrad

Dzisiaj po godzinie 13-tej zostałem poinformowany telefonicznie, że nie odbyła się jeszcze sesja XXIII Rady Powiatu w Hrubieszowie, którą przewodniczący rady zwołał na 10 sierpnia br. na godz. 16.00 (czyli na najbliższy poniedziałek), a już została zwołana XXIV sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Sesję XXIV przewodniczący rady zwołał na podstawie art. 15, ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, a więc prawdopodobnie tak jak i w przypadku sesji XXIII na wniosek grupy radnych (nie informuje o tym wprost) z tym, że w zawiadomieniu o sesji nie podaje moim zdaniem dość istotnych informacji, wymaganych statutem powiatu, a mianowicie kiedy i gdzie ta sesja ma się odbyć. Cały tekst zawiadomienia czytaj na stronie Starostwa Powiatowego TUTAJ . Pobrałem jego wersję elektroniczną o godz. 13:51:52 dnia 08.08.2020 r.

Ja zawiadomienia o sesji XXIV w przeciwieństwie do radnych powiatu nie otrzymałem i nie mam o to pretensji. Przecież jeżeli radnym zostanę to nie wcześniej jak po złożeniu ślubowania, a to ma nastąpić dopiero na sesji XXIII w poniedziałek.

A co na ten temat mówi Statut Powiatu Hrubieszowskiego z 18 września 2019 r., stanowiący załącznik do Uchwały Nr XI/91/2019 Rady Powiatu z dnia 18 września 2019 r. ?

Otóż § 19 w ust. 1 i 2 stanowi m.in., że  rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych zwoływanych przez przewodniczącego z częstotliwością potrzebną do wykonania jej zadań, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał oraz m.in. na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, jej przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję nadzwyczajną na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku

Natomiast przepisy § 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 statutu stanowią, że przewodniczący rady o sesji zawiadamia wszystkich radnych, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrad wskazując miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia sesji oraz  porządek obrad wraz z projektami uchwał. Materiały na sesję, a w szczególności projekty uchwał oraz zawiadomienia winne być radnym dostarczone na 7 dni przed rozpoczęciem sesji. W przypadku sesji budżetowej na 14 dni przed sesją.

Być może uchybienie to jest wynikiem błędu lub z jakieś innej niezawinionej  przyczyny.

Fakt pozostaje jednak faktem. Sesja została zwołana wadliwie i rodzić to będzie określone konsekwencje prawne.

P.S. Zawiadomienie zostało już uzupełnione o datę, godzinę i miejsce sesji. Ma się odbyć 10 sierpnia br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej starostwa. Zastanawiam się tylko, a kiedy ja  o tej sesji zostanę powiadomiony i kiedy będę miał czas na zapoznanie się z materiałami i projektami uchwał na sesję.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=14431

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.