Wynagrodzenia samorządowców – temat wart dyskusji

Chociaż od wyborów samorządowych minęło już kilka miesięcy, wciąż aktualny jest temat wysokości wynagrodzeń naszych wybrańców; wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i radnych. Generalnie opinia jest taka, że zarabiają dużo, i to bez względu na to jak są do swoich funkcji i ról przygotowani, jakim dorobkiem mogą się pochwalić, i jak wysokość ich zarobków ma się do zarobków przeciętnego „Kowalskiego” oraz zamożności lokalnej społeczności. Zapewne tak jak w każdej sprawie w tej także nie można generalizować chociaż na rzeczy coś jest, a sami samorządowcy zaczynając swoje urzędowanie często od ustalania wynagrodzeń lub ich podwyżek, dają okazję i powody do dyskusji i wątpliwości.

 

A jak się rzecz ma w świetle prawa regulującego te kwestie ?

Otóż jak się okazuje, jedną z kluczowych kwestii mających bezpośredni wpływ na kształtowanie poziomu wynagrodzeń  pracowników samorządowych pochodzących z wyboru (wójtów, burmistrzów, prezydentów i marszałków) jest tzw. kwota bazowa, której wielkość jest określana w ustawie budżetowej oraz przepisy ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 79, poz. 431 z późn.zm.) .

Kwota bazowa od 2008 r. nie ulega zmianie i wynosi 1.766,46 zł., a ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej stanowi, ze maksymalna wysokość wynagrodzeń osób na w/w stanowiskach nie może być wyższa jak siedmiokrotność kwoty bazowej. Tak więc z prostego rachunku wynika, że górną granicę wynagrodzeń tych osób stanowi kwota 12.365,22 zł.

Na ustaleniu kwoty bazowej i górnej graniczy wynagrodzeń samorządowców, regulacje tej  materii jednak się nie kończą, chociaż sami zainteresowani chętnie tymi wskaźnikami się posługują odpierając zarzuty o zachłanności samorządowców.

Dla urzędników samorządowych sprawujących swoje funkcje z wyboru kluczowymi bowiem są przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity z 18 listopada 2014 r.). Przepisy te dają dużą swobodę w ustalaniu wysokości wynagrodzeń i zawierają kryteria, którymi winne kierować się sejmiki wojewódzkie oraz rady gminne (także gmin miejskich) i powiatowe (także powiatów grodzkich) przy ustalaniu wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków.

Ich wynagrodzenie składa się z kilku elementów tj. wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, tzw. dodatku specjalnego oraz dodatku za wysługę lat, który zależy od ilości przepracowanych lat pracy.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych z 2009 r. za podstawowe kryterium od którego zależy wysokość wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków przyjmuje (za wyjątkiem Prezydenta m.st. Warszawy) liczbę mieszkańców. Istotne jest również to, że tabela stanowisk i wynagrodzeń, która stanowi załącznik do w/w rozporządzenia, określa dolne i górne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalne stawki dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego. W przeciwieństwie do pozostałych urzędników samorządowych nie wymaga się od urzędników samorządowych z wyboru ani wykształcenia, ani nawet minimalnego stażu pracy.

Daje to dużą swobodę w kształtowaniu ich wynagrodzeń sejmikom wojewódzkim oraz  radom gmin i powiatów, a mianowicie:

– prezydent miasta st. Warszawy może otrzymywać wynagrodzenie od 7.920 zl. do 12.600 zł.,

– prezydent miasta na prawach powiatu o liczbie mieszkańców pow. 300 tys. oraz starosta powiatu o liczbie mieszkańców pow. 120 tys. od 5.880 zl. do 12.180 zł.,

– prezydent miasta o liczbie mieszkańców do 300 tys. oraz wójt lub burmistrz w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców od 5.880 zl. do 11.620 zł.,

– wójt lub burmistrz w gminie o liczbie mieszkańców pow. 15 tys. do 100 tys. oraz starosta w powiecie o liczbie mieszkańców pow. 60 tys. do 120 tys. od 5.520 zł. do 11.340 zł.,

– wójt lub burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców oraz starosta w powiecie do 60 tys. mieszkańców od 5.160 zł. do 10.920 zł.,

– marszałek w województwie o liczbie mieszkańców pow. 2 mln od 6.480 zl. do 12.600 zł., a w województwie o liczbie mieszkańców do 2 mln. od 6.480 zł. do 12.180 zł.

Symulacji wynagrodzeń dokonane na podstawie tabeli Nr I stanowisk i wynagrodzeń bez dodatków za wysługę lat, stanowiącej załącznik do wspomnianego już rozporządzenia rady ministrów – tekst jednolity z 18 listopada 2014 r.

Praktyka pokazuje, że wynagrodzenia te zdecydowanie częściej ustalane są na poziomie zbliżonym do granic górnych niż dolnych. I pod tym względem występuje bardzo często zaskakująca zgodność pomiędzy różnymi opcjami politycznymi.

Więcej szczegółów na temat wynagrodzeń pracowników w samorządowej sferze budżetowej czytaj TUTAJ.

Od wspomnianej już kwoty bazowej (1.766,46 zł.), liczby mieszkańców tworzących daną wspólnotę samorządową (gminy, miasta, powiatu, województwa) oraz funkcji pełnionej przez radnego zależy także wysokość diety radnego, przy czym nie może ona być wyższa niż półtora krotność kwoty bazowej czyli na chwile obecną 2.649,69 zł.

Dieta do maksymalnej wysokości tj. 2.649,69 zł. przysługuje radnym sejmików wojewódzkich, radnym w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz radnym powiatów o liczbie mieszkańców powyżej 120 tys. mieszkańców.

W gminach o liczbie mieszkańców od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców dieta radnych może stanowić najwyżej 75 % diety maksymalnej tj. 1.987,27 zł., a w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców 50 % diety w wysokości maksymalnej, czyli 1.324,85 zł.

W powiatach o liczbie mieszkańców od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców dieta radnego nie może  przekraczać 85 % kwoty diety maksymalnej tj. 2.252,24 zł., a w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców 70 % tj. 1.854,78 zł.

Diety radnych nie są opodatkowane co oznacza, że są wypłacane w wysokości ustalonej przez sejmik lub radę.

Radnym przysługuje ponadto zwrot kosztów podróży służbowych.

Aby ocenić apetyty radnych w naszej gminie, naszym mieście lub powiecie warto jest skonfrontować diety naszych wybrańców z powyższymi wielkościami.

Wszystkim natomiast samorządowcom, nie tylko tym z wyboru i bez względu na to ile otrzymują wynagrodzenia warto przypomnieć, że wynagrodzenie otrzymują z naszej wspólnej kasy i, że zostali przez nas wynajęci do załatwiania naszych spraw lokalnych.

Praktyka pokazuje, że niestety nie wszyscy to rozumieją albo rozumieją opacznie, kreując się często na kogoś kim nie są i nigdy nie będą.

Może więc warto czasami – w przypadkach nie do końca beznadziejnych – pomóc się im odnaleźć i zrozumieć prawdy zdawałoby się oczywiste.

 

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=254

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.