21 października 2018 r. wybory samorządowe

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw pod poz. 1561 zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Warszawa, w dniu dzisiejszym tj. 14 sierpnia 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 1561.

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów tegoroczne wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Tak więc termin wyborów zarządzono na datę, tak naprawdę spodziewaną, a na którą kilkakrotnie wskazywałem w swoich wpisach na blogu.

Termin ten oznacza, że kampania wyborcza będzie krótka co niewątpliwie sprzyjać będzie partyjnym komitetom wyborczym, a przede wszystkim środowiskom politycznym będącym u władzy

Na szczeblu krajowym  oraz na poziomie samorządowym.

Niestety ale w naszej praktyce politycznej tak już jest, że rządzący terminy wyborów ustalają trochę „pod siebie”. Tak było wcześniej i obecne doświadczenie w tym względzie wskazuje na to, że wszystkim opcjom politycznym to odpowiada.

Ot, taka Polska drobna przypadłość wyborcza.  

Drugi termin wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przypada w tej sytuacji na 4 listopada 2018 r.

Wybory w drugim terminie odbędą się tylko w tych gminach, w których w pierwszym terminie nie udało się wybrać wójta, burmistrza lub prezydenta (żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50 % ważnie oddanych głosów).

Poniżej:

KALENDARZ WYBORCZY – terminarz czynności wyborczych

 1. Do dnia 27 sierpnia 2018 r.

    – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o         okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

 1. Do dnia 6 września 2018 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 1. Do dnia 11 września 2018 r.

–  powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

 1. Do dnia 16 września 2018 r. do godz. 24.00

–  utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

 –  zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów  na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

 1. Do dnia 21 września 2018 r.

–  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

–  zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 1. Do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24.00

–  przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

–  zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 1. Do dnia 28 września 2018 r.

–  przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

 1. Do dnia 30 września 2018 r.

–  przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

 –  powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

 –  sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

 1. Do dnia 6 października 2018 r.

 –  rozplakatowanie obwieszczeń:

 1. a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
 2. b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 –  zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

 1. Od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24.00

–  nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

 1. Do dnia 12 października 2018 r.

–  składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 1. Do dnia 16 października 2018 r.

 –  składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

 1. W dniu 19 października 2018 r. o godz. 24.00

–  zakończenie kampanii wyborczej

 1. W dniu 20 października 2018 r.

–  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

 1. W dniu 21 października 2018 r. godz. 7.00–21.00

–  g ł o s o w a n i e

Uwaga !

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Warszawa, w dniu dzisiejszym tj. 14 sierpnia 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 1561.

Pełny tekst rozporządzenia wraz z kalendarzem wyborczym znajduje się TUTAJ 

 

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=5696

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.