Wnioski

Wniosek o udzielenie odpowiedzi na zapytanie zgłoszone w dyskusji na sesji rady powiatu w dniu 29 kwietnia br.

Zdzisław Kosakowski                                                    Hrubieszów, dnia 07 czerwca 2022 r.
Radny Rady Powiatu
w Hrubieszowie

Pani
Aneta Karpiuk
Starosta Hrubieszowski
za pośrednictwem
Pana
Józefa Kuropatwy
Przewodniczącego Rady Powiatu
w Hrubieszowie

W N I O S E K

Składam wniosek o udzielenie odpowiedzi na moje zapytanie zgłoszone na sesji w dniu 29 kwietnia br. w trakcie dyskusji nad oceną stanu technicznego dróg powiatowych powiatu hrubieszowskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zabierając głos w dyskusji na sesji rady powiatu w dniu 29 kwietnia br. nad przedłożoną przez Powiatowy Zarząd Dróg oceną stanu technicznego dróg powiatowych na dzień 31 grudnia 2021 r. zwróciłem uwagę, że w tabeli Nr 10 tej oceny zatytułowanej „Wykonanie remontów i przebudów chodników oraz ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w 2021”, w części „Gmina Miejska Hrubieszów, w pozycji „środki własne”, pkt. 2, zawarto informację, że w 2021 r. ze środków własnych powiatu wykonano m.in. remont chodnika w ul. Polnej (droga powiatowa Nr 3476L) i poprosiłem o wskazanie gdzie ten remont wykonano oraz na czym on polegał ponieważ ja takowego remontu nie zauważyłem (być może jestem mało spostrzegawczy).

Na moją prośbę na sesji nie otrzymałem odpowiedzi (nikt nie był w stanie jej udzielić), a przedstawiciel PZD obecny na sesji zapewnił, że takową uzyskam po sesji, kiedy przejmie obowiązki nowy dyrektor tej jednostki.

W dniu 17 maja br. przypomniałem się telefonicznie, że ciągle oczekuję na odpowiedź w powyższej sprawie i ponownie otrzymałem odpowiedź, że niebawem ją otrzymam. Zgodziłem się nawet aby była to odpowiedź przekazana telefonicznie.

Do dnia dzisiejszego (7.06.2022 r.) odpowiedzi nie otrzymałem i dlatego wnioskuję o jej udzielenie bez zbędnej dalszej zwłoki. Tym razem w formie pisemnej.

Zdzisław Kosakowski

Wniosek zgłoszony na sesji rady powiatu w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Wniosek zgłoszony na sesji rady powiatu w dniu 31 marca 2022 r.

Zdzisław Kosakowski                               Hrubieszów, dnia 20 kwietnia 2022 r

Radny Rady Powiatu

w Hrubieszowie

Pan

Józef  Kuropatwa

Przewodniczący

Rady Powiatu

w Hrubieszowie

Dotyczy: pisma pana przewodniczącego BRZ.0003.37.2022 z dnia 12 kwietnia  2022 r . stanowiącego              odpowiedź na mój wniosek zgłoszony na XL sesji rady powiatu w dniu 31 marca br.

W nawiązaniu do odpowiedzi na mój wniosek zgłoszony na sesji w dniu 31 marca br. informuję pana przewodniczącego, że zaprezentowane w niej stanowisko rozmija się z treścią i intencją mojego wniosku, w którym wnioskowałem o doprowadzenie do rozwiązania gwarantującego udział w składzie komisji skarg, wniosków i petycji przedstawicieli wszystkich klubów radnych działających w radzie, gdyż obecny jej skład osobowy moim zdaniem  narusza porządek prawny opisany przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i statutem powiatu.

Przypomnę, że obecny trzyosobowy skład komisji tworzą radni wyłącznie z listy i klubu PSL, wchodzący w skład koalicji rządzącej samorządem powiatowym, gdy tymczasem w radzie działają jeszcze dwa kluby radnych: Klubu Radnych PiS z okręgów 3, 4 i 5 oraz Klub Radnych „Porozumienie i Rozwój”, a wszystkie dotychczas podejmowane inicjatywy uzupełnienia składu komisji – także o radnych spoza klubów – okazały się bezskuteczne za sprawą większości głosów radnych koalicji.

Sytuacja taka pozostaje w ewidentnej sprzeczności z rozstrzygnięciami zawartymi w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. oraz przepisami statutu powiatu, gdyż zgodnie z art.16a ust. 2 ustawy oraz § 49 ust. 1 statutu w skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz radnych będących członkami zarządu.

Stwierdzenie pana przewodniczącego zawarte w odpowiedzi na mój wniosek, że cytuję „ Należy zwrócić uwagę, że komisja w składzie 3 osobowym może nadal funkcjonować i wykonywać swoje zadania, co jest zgodne ze statutem powiatu” nie znajduje potwierdzenia w przepisach statutu.

Komisja rzeczywiście może pracować w składzie trzyosobowym pod warunkiem, że zapewnia uczestnictwo w jej pracach radnych reprezentujących wszystkie kluby radnych działające w radzie, a liczbowy skład w statucie powiatu został określony wyłącznie dla komisji rewizyjnej w przypadku, której w § 43 ust. 2 zapisano, że “Rada Powiatu wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5, w tym Wiceprzewodniczącego”.

W swojej odpowiedzi na mój wniosek pan przewodniczący nawiązuje ponadto do składu komisji skarg, wniosków i petycji powołanej w pięcioosobowym składzie na starcie obecnej kadencji rady, a konkretnie 14 grudnia 2018 r. oraz zmian w jej składzie w związku z rezygnacją radnych i akcesem członkowstwa w komisji innych radnych.

Skoro nawiązał pan do historii tej komisji pozwolę sobie na jej uściślenie i sprostowanie niektórych twierdzeń zawartych w treści odpowiedzi.

Otóż panie przewodniczący, rzeczywiście w 2018 r. komisja była powołana w składzie pięcioosobowym i składała się z dwóch radnych Klubu PiS (Tomasz Ożóg i Jan Grabarczuk), dwojga radnych opozycyjnego wówczas Klubu PSL (Anna Wioletta Jabłońska i Paweł Augustynek) oraz radnej lewicy (Anna Lecka), członkini Klubu “Porozumienie i Rozwój).

W ten sposób skład komisji odpowiadał wymogom ustawowym i statutowym oraz gwarantował udział w pracach komisji przedstawicielom wszystkich klubów radnych.

Natomiast zmiany w składzie komisji, których dotychczas było w/g moich wyliczeń osiem, a których konsekwencją jest jej obecny skład, były powodowane nie tylko rezygnacjami radnych, ale także śmiercią (Grabarczuk) i rezygnacją z mandatu radnego (Lecka).

Po zmianie władz samorządu powiatowego w czerwcu 2020 r., tak się jakoś dziwnie składa, że radni powoływani do składu tej komisji wszyscy wywodzą się z koalicji aktualnie rządzącej powiatem.

Moim zdaniem już czas najwyższy aby doprowadzić do zgodności składu osobowego komisji z wymogami przepisów samorządowych i to było przede wszystkim intencją mojego wniosku.

Zdzisław Kosakowski

Radny Rady Powiatu

w Hrubieszowie

 

Wnioski zgłoszone na sesji rady powiatu w dniu 31 stycznia 2022 r.

Wnioski, które miały być zgłoszone na sesji rady powiatu w dniu 02 czerwca 2021 r.

Zdzisław Kosakowski                                               Hrubieszów, dnia 16 czerwca 2020 r.

Radny Rady Powiatu

w Hrubieszowie

Pani

Aneta Karpiuk

Starosta Hrubieszowski

za pośrednictwem

Pana

Józefa Kuropatwy

Przewodniczącego Rady Powiatu

w Hrubieszowie

 W nawiązaniu do moich wniosków przesłanych za pismem z 12 czerwca br. informuję, że ta część treści wniosku Nr 3 w brzmieniu „Wnioskuję ponadto o udzielenie informacji kiedy może ziścić się zapowiedź wicestarosty zawarta w piśmie z 15 października 2020 r. KD.7126.85.2020, stanowiącym odpowiedź na mój wniosek z 1 października 2020 r., a dotycząca dokończenia zmiany organizacji ruchu w ul. Polna” jest nieaktualna.

Podczas dzisiejszej rozmowy z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg zostałem poinformowany, że zmiana organizacji ruchu w ul. Polnej na tym etapie została zakończona, a do poprawy bezpieczeństwa ruchu w związku z urządzeniem miejsc parkingowych i zwężeniem jezdni na odcinku od skrzyżowania z wjazdem na parking HSM do skrzyżowania z ul. Storczykową powinno przyczynić się ustawienie znaku B – 35 „Zakaz postoju” za przejściem dla pieszych z ul. Polnej w ul. Różaną, co uczynione zostało jesienią 2020 r. 

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego zakaz wynikający z tego znaku jest kasowany dopiero po minięciu skrzyżowania ul. Polnej z ul. Storczykową. Wszystkie wcześniejsze drogi osiedlowe oraz drogi dojazdowe do działek położonych pomiędzy ul. Polną, a ul. Konwaliową nie są drogami publicznymi, nie stanowią skrzyżowań z ul. Polną, a tym samym nie kasują zakazu wynikającego z ustawionego znaku B – 35.

Brak dokładnego rozpoznania tego problemu przed zgłoszeniem wniosku było moim błędem za co przepraszam jego adresatów, a występujące nadal utrudnienia w przemieszczaniu się pojazdami ul. Polną na określonym wyżej jej odcinku są powodowane nieprzestrzeganiem zakazu wynikającego ze znaku B – 35.

Zdzisław Kosakowski

Radny Rady Powiatu

Odpowiedź na mój wniosek w sprawie statutu powiatu

Odpowiedź na mój wniosek w sprawie działki w Starosielu

Odpowiedź wicestarosty na mój wniosek w sprawie ul. Polnej

Pismo pani burmistrz miasta w sprawie uwzględnienia w nowo tworzonym planie kadencyjnym remontów i inwestycji na drogach powiatowych na terenie miasta

Wniosek w sprawie przebudowy ul. Polnej w Hrubieszowie

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?page_id=14451