Wnioski

Wniosek zgłoszony na sesji rady powiatu w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Wniosek zgłoszony na sesji rady powiatu w dniu 31 marca 2022 r.

Zdzisław Kosakowski                               Hrubieszów, dnia 20 kwietnia 2022 r

Radny Rady Powiatu

w Hrubieszowie

Pan

Józef  Kuropatwa

Przewodniczący

Rady Powiatu

w Hrubieszowie

Dotyczy: pisma pana przewodniczącego BRZ.0003.37.2022 z dnia 12 kwietnia  2022 r . stanowiącego              odpowiedź na mój wniosek zgłoszony na XL sesji rady powiatu w dniu 31 marca br.

W nawiązaniu do odpowiedzi na mój wniosek zgłoszony na sesji w dniu 31 marca br. informuję pana przewodniczącego, że zaprezentowane w niej stanowisko rozmija się z treścią i intencją mojego wniosku, w którym wnioskowałem o doprowadzenie do rozwiązania gwarantującego udział w składzie komisji skarg, wniosków i petycji przedstawicieli wszystkich klubów radnych działających w radzie, gdyż obecny jej skład osobowy moim zdaniem  narusza porządek prawny opisany przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i statutem powiatu.

Przypomnę, że obecny trzyosobowy skład komisji tworzą radni wyłącznie z listy i klubu PSL, wchodzący w skład koalicji rządzącej samorządem powiatowym, gdy tymczasem w radzie działają jeszcze dwa kluby radnych: Klubu Radnych PiS z okręgów 3, 4 i 5 oraz Klub Radnych „Porozumienie i Rozwój”, a wszystkie dotychczas podejmowane inicjatywy uzupełnienia składu komisji – także o radnych spoza klubów – okazały się bezskuteczne za sprawą większości głosów radnych koalicji.

Sytuacja taka pozostaje w ewidentnej sprzeczności z rozstrzygnięciami zawartymi w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. oraz przepisami statutu powiatu, gdyż zgodnie z art.16a ust. 2 ustawy oraz § 49 ust. 1 statutu w skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz radnych będących członkami zarządu.

Stwierdzenie pana przewodniczącego zawarte w odpowiedzi na mój wniosek, że cytuję „ Należy zwrócić uwagę, że komisja w składzie 3 osobowym może nadal funkcjonować i wykonywać swoje zadania, co jest zgodne ze statutem powiatu” nie znajduje potwierdzenia w przepisach statutu.

Komisja rzeczywiście może pracować w składzie trzyosobowym pod warunkiem, że zapewnia uczestnictwo w jej pracach radnych reprezentujących wszystkie kluby radnych działające w radzie, a liczbowy skład w statucie powiatu został określony wyłącznie dla komisji rewizyjnej w przypadku, której w § 43 ust. 2 zapisano, że “Rada Powiatu wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5, w tym Wiceprzewodniczącego”.

W swojej odpowiedzi na mój wniosek pan przewodniczący nawiązuje ponadto do składu komisji skarg, wniosków i petycji powołanej w pięcioosobowym składzie na starcie obecnej kadencji rady, a konkretnie 14 grudnia 2018 r. oraz zmian w jej składzie w związku z rezygnacją radnych i akcesem członkowstwa w komisji innych radnych.

Skoro nawiązał pan do historii tej komisji pozwolę sobie na jej uściślenie i sprostowanie niektórych twierdzeń zawartych w treści odpowiedzi.

Otóż panie przewodniczący, rzeczywiście w 2018 r. komisja była powołana w składzie pięcioosobowym i składała się z dwóch radnych Klubu PiS (Tomasz Ożóg i Jan Grabarczuk), dwojga radnych opozycyjnego wówczas Klubu PSL (Anna Wioletta Jabłońska i Paweł Augustynek) oraz radnej lewicy (Anna Lecka), członkini Klubu “Porozumienie i Rozwój).

W ten sposób skład komisji odpowiadał wymogom ustawowym i statutowym oraz gwarantował udział w pracach komisji przedstawicielom wszystkich klubów radnych.

Natomiast zmiany w składzie komisji, których dotychczas było w/g moich wyliczeń osiem, a których konsekwencją jest jej obecny skład, były powodowane nie tylko rezygnacjami radnych, ale także śmiercią (Grabarczuk) i rezygnacją z mandatu radnego (Lecka).

Po zmianie władz samorządu powiatowego w czerwcu 2020 r., tak się jakoś dziwnie składa, że radni powoływani do składu tej komisji wszyscy wywodzą się z koalicji aktualnie rządzącej powiatem.

Moim zdaniem już czas najwyższy aby doprowadzić do zgodności składu osobowego komisji z wymogami przepisów samorządowych i to było przede wszystkim intencją mojego wniosku.

Zdzisław Kosakowski

Radny Rady Powiatu

w Hrubieszowie

 

Wnioski zgłoszone na sesji rady powiatu w dniu 31 stycznia 2022 r.

Wnioski, które miały być zgłoszone na sesji rady powiatu w dniu 02 czerwca 2021 r.

Zdzisław Kosakowski                                               Hrubieszów, dnia 16 czerwca 2020 r.

Radny Rady Powiatu

w Hrubieszowie

Pani

Aneta Karpiuk

Starosta Hrubieszowski

za pośrednictwem

Pana

Józefa Kuropatwy

Przewodniczącego Rady Powiatu

w Hrubieszowie

 W nawiązaniu do moich wniosków przesłanych za pismem z 12 czerwca br. informuję, że ta część treści wniosku Nr 3 w brzmieniu „Wnioskuję ponadto o udzielenie informacji kiedy może ziścić się zapowiedź wicestarosty zawarta w piśmie z 15 października 2020 r. KD.7126.85.2020, stanowiącym odpowiedź na mój wniosek z 1 października 2020 r., a dotycząca dokończenia zmiany organizacji ruchu w ul. Polna” jest nieaktualna.

Podczas dzisiejszej rozmowy z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg zostałem poinformowany, że zmiana organizacji ruchu w ul. Polnej na tym etapie została zakończona, a do poprawy bezpieczeństwa ruchu w związku z urządzeniem miejsc parkingowych i zwężeniem jezdni na odcinku od skrzyżowania z wjazdem na parking HSM do skrzyżowania z ul. Storczykową powinno przyczynić się ustawienie znaku B – 35 „Zakaz postoju” za przejściem dla pieszych z ul. Polnej w ul. Różaną, co uczynione zostało jesienią 2020 r. 

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego zakaz wynikający z tego znaku jest kasowany dopiero po minięciu skrzyżowania ul. Polnej z ul. Storczykową. Wszystkie wcześniejsze drogi osiedlowe oraz drogi dojazdowe do działek położonych pomiędzy ul. Polną, a ul. Konwaliową nie są drogami publicznymi, nie stanowią skrzyżowań z ul. Polną, a tym samym nie kasują zakazu wynikającego z ustawionego znaku B – 35.

Brak dokładnego rozpoznania tego problemu przed zgłoszeniem wniosku było moim błędem za co przepraszam jego adresatów, a występujące nadal utrudnienia w przemieszczaniu się pojazdami ul. Polną na określonym wyżej jej odcinku są powodowane nieprzestrzeganiem zakazu wynikającego ze znaku B – 35.

Zdzisław Kosakowski

Radny Rady Powiatu

Odpowiedź na mój wniosek w sprawie statutu powiatu

Odpowiedź na mój wniosek w sprawie działki w Starosielu

Odpowiedź wicestarosty na mój wniosek w sprawie ul. Polnej

Pismo pani burmistrz miasta w sprawie uwzględnienia w nowo tworzonym planie kadencyjnym remontów i inwestycji na drogach powiatowych na terenie miasta

Wniosek w sprawie przebudowy ul. Polnej w Hrubieszowie

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?page_id=14451