Oświadczenia

Oświadczenie radnego Zdzisława Kosakowskiego na sesję rady powiatu Nr XXIII w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Panie Przewodniczący ! Pani Starostwo ! Szanowni radni i goście sesji !

 1. Dzisiejsza sytuacja spadła na mnie niespodziewanie. Odchodząc na emeryturę w 2010 r. nie myślałem, że będę jeszcze podejmował się obowiązków radnego. Wprawdzie były podejmowane na prośbę kolegów próby aktywności w niektórych kampaniach wyborczych, ale to bardziej na zasadzie spłacania wcześniej zaciągniętych długów niż autentycznego zainteresowania powrotem do samorządu. Moim głównym zajęciem w sferze publicznej stała się działalność w organizacjach pozarządowych i tak to trwa do dzisiaj myślę, że z całkiem niezłymi rezultatami oraz komentowanie naszego lokalnego życia publicznego
 2. Obowiązków radnego podejmuję się jako przedstawiciel Komitetu Wyborczego Wyborców – Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy. Od prawie 15 lat nie  należę do żadnej partii politycznej, ale zawsze byłem, jestem i pozostanę człowiekiem lewicy. Nie mam zamiaru tego zmieniać chociaż polskiej lewicy do standardów europejskich socjaldemokracji, które są mi bliskie jest jeszcze daleko.
 3. Pomimo różnych podszeptów nie mam zamiaru uczestniczyć w jakichkolwiek koalicjach w tej radzie. Mam zamiar być radnym niezrzeszonym i zależnym wyłącznie od wyborców i mieszkańców naszego powiatu.
 4. Nie planuję także przynależności do którejkolwiek komisji rady bowiem  Art. 21 ust. 2a ustawy o samorządzie powiatowym daje radnemu tak szerokie uprawnienia, że przynależność do komisji może tylko ograniczać korzystanie z nich. A ja mam zamiar to czynić. Zgodnie z treścią tego artykułu W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność starostwa powiatowego, a także spółek z udziałem powiatu, spółek handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych, powiatowych osób prawnych, powiatowej jednostki organizacyjnej oraz zakładów i przedsiębiorstw samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
 5. Podstawą mojego działania – co dla mnie jest oczywiste – są treści deklaracji programowej KWW – Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy. Stanowi ona integralną część niniejszego oświadczenia.
 1. Zechcę także bliżej przyjrzeć się sprawom dzikiej kopalni piasku i dzikiego wysypiska śmieci w Strzyżowie, sprawom gospodarowania mieniem powiatu, zaprzepaszczonym inwestycjom, na które wydano publiczne pieniądze, czy chociażby sprawom równego traktowania interesantów w starostwie.

W każdym razie będę czynił wszystko aby nie sprzeniewierzyć się złożonemu ślubowaniu i mam cichą nadzieję, że mi się to uda.

Pragnę jednoczeń oświadczyć, że nie mam zamiaru być „na nie” tylko dlatego „bo nie”. Każdy dobry, rozsądny pomysł, którego realizacja może dobrze służyć mieszkańcom naszego powiatu, bez względu na to kto go zgłosi, może liczyć na moje poparcie.

Zdzisław Kosakowski

Deklaracja programowa

kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców – Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy na radnych do rady powiatu hrubieszowskiego w wyborach 21 października 2018 r.

Kierując się mottem „Nam ta Ziemia od innych droższa” oraz dobrem mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej deklarujemy, że w przypadku powierzenia nam mandatów radnych bez względu na to gdzie przyjdzie nam te mandaty sprawować – uczestnicząc we władzach powiatu czy będąc w opozycji do tych władz – zawsze najważniejszy dla nas będzie rozwój powiatu oraz dobro jego mieszkańców.

Jako kandydaci na radnych uważamy, że drogą do osiągnięcia tak sformułowanych celów może być:

 1. Uspołecznienie sposobu sprawowania władzy samorządowej w powiecie poprzez szersze m.in. włączenie do tego procesu organizacji pozarządowych i społecznych, organizacji reprezentujących rolników i przedsiębiorców oraz organizacji reprezentujących ludzi młodych i seniorów.
 2. Zdecydowana zmiana polityki kadrowej w samorządzie powiatowym. Otworzyć się trzeba na ludzi kreatywnych, potrafiących organizować życie powiatu wg standardów dających szansę rozwoju i samorealizacji mieszkańcom i instytucjom świadczącym usługi publiczne z zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, opieki nad ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi i samotnymi. W realizacji polityki kadrowej kolor noszonej legitymacji partyjnej nie powinien mieć żadnego znaczenia.
 3. Stworzenie warunków do utworzenia Hrubieszowskiej Agencji Rozwoju Lokalnego, będącej wsparciem dla przedsiębiorców oraz ośrodkiem kreującym kierunki rozwoju w oparciu wykorzystanie możliwości wynikających z przygranicznego położenia i infrastruktury przygranicznej (m.in. przejścia graniczne).
 4. Uporządkowanie procesów inwestycyjnych podejmowanych przez powiat celem uniknięcia przedsięwzięć kończących się fiaskiem lub przechowywanych w tzw. „zamrażarkach” jak np. planowana budowa dróg Putnowice – Raciborowice oraz Werbkowice – Bormańce, budowa drogi Hostynne – Peresołowice – Zaborce, czy budowa ul. Jagiełły w Hrubieszowie.
 5. Słuchanie i realizowanie postulatów mieszkańców i unikanie takich sytuacji jak sprawa chodnika przy ul. Polnej w Hrubieszowie o remont, którego mieszkańcy upominają się bezskutecznie przez dwie kadencje władz powiatu.
 6. Większa troska o mienie powiatu– czyli mienie, które stanowi własność nas wszystkich, jako członków powiatowej wspólnoty samorządowej – aby nie dopuszczać do takiej jego dewastacji jak np. obiektów po byłej szkole rolniczej w Turkowicach.
 7. Promocja powiatu poprzez wykorzystanie jego wyjątkowej historii, zapisanej wydarzeniami z dziejów Polski i Europy, przygranicznego położenia oraz bliskości Kresów Wschodnich, których historia tak tragicznie doświadczyła Polaków i Ukraińców.
 8. Wsparcie samorządu miasta Hrubieszowa w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania bazy sportowej służącej mieszkańcom całego powiatu, a m.in. „słynnej” już budowy basenu krytego, który może przecież służyć nie tylko miastu ale także młodzieży szkół ponadpodstawowych, osobom niepełnosprawnym i poddawanym rehabilitacji ruchowej np. w hrubieszowskim szpitalu, żołnierzom szkolonym w 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
 9. Przebudowa programu stypendialnego dla sportowców w taki sposób aby mogli z niego korzystać sportowcy ze wszystkich dyscyplin olimpijskich uprawianych w powiecie w sposób zorganizowany oraz wsparcie Uczniowskich Klubów Sportowych, zajmujących się sportowym szkoleniem uczniów.
 10. Oferta szerszej współpracy samorządu powiatowego z samorządem Hrubieszowa, z samorządami gminnymi i innymi podmiotami sfery publicznej w zakresie upowszechniania kultury oraz inicjowania imprez o randze ponad gminnej

Deklarację programową KWW – Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy Czytaj także TUTAJ  

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?page_id=14455