Category: radni

Remont ul. Działkowej w Hrubieszowie dobiega końca

Remont tej ulicy, która jest drogą powiatową miał być wykonany w 2021 r. jednak pomimo upływu wyznaczonego umową terminu nie został przez wykonawcę zrealizowany z powodu jak poinformował zleceniodawcę z powodu problemu z pozyskaniem materiałów oraz absencją pracowników spowodowaną pandemią. W tej sytuacji zarząd powiatu na sesji rady powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15850

Brak chętnych na mienie powiatu

O nieprawidłowościach w zakresie gospodarowania mieniem powiatu zwalnianym z bieżącego użytkowania (m.in. nieruchomości po zlikwidowanych szkołach prowadzonych przez powiat w Turkowicach i Dołhobyczowie, nieruchomości zwrócone powiatowi przez SP ZOZ po ośrodkach zdrowia w Horodle, Hulczu i Starej Wsi oraz po ośrodku wypoczynkowym w Starosielu) pisałem na swoim blogu zanim jeszcze objąłem mandat radnego rady powiatu, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15821

Zapytanie w sprawie postępów w regulacji stanu prawnego działek w ul. Polnej, obręb Podgórze

Pomimo wieloletnich zabiegów mieszkańców Osiedla Polna o remont chodnika w ul. Polnej , stanowiącej drogę powiatową Nr 3476L, widoków na szybką zmianę obecnego stanu rzeczy chyba nie można się spodziewać. Według zarządcy drogi główną przeszkodą jest nieuregulowany stan prawny drogi oraz zdaniem władz powiatu źle przygotowana w 2019 r. dokumentacja projektowa na gruntowną przebudowę ul. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15816

Kilka refleksji po ostatniej sesji Rady Powiatu

Chociaż porządek obrad ostatniej sesji rady powiatu (czwartek, 31.03.2022 r.) był bogaty i dotyczył w większości bardzo ważnych spraw dotyczących m.in. bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa sanitarnego, problemów osób niepełnosprawnych, spraw z zakresu pomocy społecznej oraz budżetu powiatu, to najwięcej emocji i niejednokrotnie ostrej dyskusji radnych wywołał projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi pani …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15805

XL sesja Rady Powiatu

Na dzień 31 marca br. na godz. 10-tą Przewodniczący Rady Powiatu zwołał XL sesję Rady Powiatu. Sesja odbywać się będzie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. W proponowanym porządku obrad rady oprócz punktów proceduralnych jak otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z XXXVIII sesji Rady Powiatu z dnia …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15799

Na wniosek radnych – XXXIX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Przewodniczący Rady Powiatu zwołał na dzień 4 marca 2022 r. na godz. 10-tą sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie. Szkoda tylko, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji dostarczonym radnym oraz zamieszczonym na stronie internetowej starostwa powiatowego nie podał, że …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15773

Moje wnioski i z sesji z dnia 31 stycznia br. i odpowiedzi na nie wicestarosty

Na sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie odbytej 31 stycznia br. zgłosiłem trzy wnioski dotyczące petycji w sprawie urządzenia ul. Działkowej w Hrubieszowie, palarni na chodniku przy Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie oraz potrzebie zajęcia się na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku problematyką przemocy i narkomani w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatu hrubieszowskiego. Wnioski przekazane …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15742

Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie na łamach prasy lokalnej

To, że poniedziałkowa (31.01.2022 r.) sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie znajdzie się na łamach prasy lokalnej, portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych było więcej niż pewne przede wszystkim dlatego, że niektóre zdarzenia, które podczas rady się wydarzyły o tym przesądzały. W dzisiejszym portalu internetowym „Dziennika Wschodniego” w artykule  „Lubelskie. Na sesję rady powiatu przyjechała policja. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15736

Wstydź się wstydź Kosakowski i naucz się odróżniać organ stanowiący od urzędu administracji publicznej

W trakcie wczorajszej sesji rady powiatu o godz. 11:43 otrzymałem korespondencję na swoją pocztę elektroniczną od radnego Tomasza Ożoga, który napisał m.in., cytuję „Po tak doświadczonym samorządowcu spodziewałem się więcej. Sesja RP to organ stanowiący, a nie urząd administracji publicznej, zarządzenia starosty tam nie obowiązują. Mieszkaniec chcący uczestniczyć w sesji nie jest interesantem. Tylko wojewoda …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15728

Kosakowski niepożądany w składzie komisji rady powiatu

Na dzisiejszej sesji rozpatrywany był m.in. projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Hrubieszowie, polegającej na powołaniu do jej składu mojej osoby. Z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o powołanie mnie do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiłem 23 grudnia 2021 r., a 5 stycznia br. otrzymałem …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15724

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 31 stycznia 2022 r. na godz. 10:00 (a nie jak pierwotnie, błędnie podałem 31 marca, za co przepraszam) zwołana została XXXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie. W proponowanym przez przewodniczącego rady oprócz punktów formalnych, znalazły się punkty merytoryczne przewidziane m.in. także planem pracy rady na 2022 r,, a mianowicie: sprawozdanie Starosty Hrubieszowskiego z działalności …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15716